Spotkanie OZZPIW w ramach Porozumienia Warszawskiego w MRiRW w dniu 17.03.2022 r.

Przewodnicząca OZZPIW wzięła udział w spotkaniu, które zainicjował Sekretarz Stanu Lech Antoni Kołakowski, na prośbę Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii. Na spotkaniu omówiono głównie tematy dotyczące wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii, a w szczególności możliwość zawierania umów na działalność gospodarczą oraz wysokość wynagrodzeń za czynności zlecone przez powiatowych lekarzy weterynarii. Poruszono również problem braku funduszy na wzrost wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich, granicznych inspektoratów weterynarii oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii. W kwestii podwyżek dla pracowników pozostałych jednostek IW, OZZPIW wyraził opinię po raz kolejny, o konieczności pozyskania dodatkowych środków na ten cel. Niestety wg nieoficjalnej informacji, planowany jest scenariusz, który zakłada przesunięcie środków w ramach już posiadanego budżetu IW. Poruszono też problematyczną sytuację powiatów mających na swoim terenie przejścia graniczne. Sytuacja ta, jest kolejnym przykładem kryzysu, który pokazuje, że niezbędne jest wprowadzenie płatnych nadgodzin dla pracowników IW.

Propozycja działań dla jednostek Inspekcji Weterynaryjnej, które zostały pominięte w podwyżkach, na przykładzie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu i Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii

Dla wszystkich było to wielkim zaskoczeniem braku środków na wzrost wynagrodzeń dla dużej ilości naszych jednostek. Tym bardziej że otrzymano obietnicę podwyżek złożoną wraz ze świątecznymi życzeniami bezpośrednio  od  Wiceprezesa   Rady  Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryka Kowalczyka.

OZZPIW wspiera wszelkie oddolne inicjatywy pracowników niezadowolonych z opisywanej sytuacji. Życie już wiele razy nam pokazało, że cieszyć możemy się dopiero wtedy, gdy wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik „a podwyżki są na koncie”. Należy oczywiście podjąć  wszelkie  działania,   aby   sprawa   była  załatwiona   właściwe, a obietnice spełnione. Przykładem takiego działania mogą być pisma WIW we Wrocławiu i WIW w Gdańsku. Zarząd OZZPIW otrzymał pisma do wiadomości. Zachęcamy do takich działań (pisma w załączniku 1,2,3).

Pomoc pracowników IW na granicy.

W poprzednim komunikacie wystąpiliśmy do Was o pomoc na przejściach granicznych. Nadal prosimy osoby chętne do zgłaszania się do właściwych powiatowych lekarzy weterynarii. Dane do kontaktu w załączniku nr 4.

Sprawy pracownicze. Podwyżki planowane od 1 lipca 2022 r.

Przypominamy, że zgodnie z  Ustawą  o  związkach  zawodowych,  z  art.  27 ust. 3 pracodawca ma obowiązek uzgodnień  podwyżek  z  zakładową organizacją związkową. Już  teraz  zachęcamy  wszystkich,  w  jednostkach gdzie są członkowie naszego związku, do tego aby z wyprzedzeniem upewnili się, że  ich  pracodawca  otrzymał  uchwałę  powołującą  reprezentantów Zarządu OZZPIW do wszelkich konsultacji związkowych. Jednostki, które chciałyby wyłonić reprezentanta, prosimy o wypełnienie (załącznika  Nr  5) oraz przesłanie go na adres biuro@ozzpiw.pl

Członkostwo

4 kwietnia 2022 r. przyjmujemy nowych członków w nasze szeregi. Zachęcamy do wstępowania (załącznik nr 6). Każda nowo osoba, jest dla nas sukcesem. Z góry dziękujemy za wasze zaufanie. Zależy nam też, abyście czynnie uczestniczyli w działaniach, do których uprawomocnia nas ustawa. Przykładem takich działań mogą być właśnie konsultacje w sprawie podziału środków na wzrost wynagrodzeń. Chcemy, aby jak najwięcej pracowników IW miało na to wpływ.