Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie zmian do projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W szczególności, w ocenie Związku istnieje konieczność wprowadzenia zmian w art. 71 projektu ustawy. W artykule tym projektuje się zmianę do ustawy  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez dodanie po art. 26 ww. ustawy art. 26a w brzmieniu:

„Art. 26a. 1. Nie popełnia przestępstwa sprawca, w szczególności pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie wyboru, czynu zabronionego określonego w art. 231 § 1 lub 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345, 2045 i 2447) oraz nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych czyn, jeżeli:

1) miał miejsce w czasie:

 1. a) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działań zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego państwa graniczącego z Rzecząpospolitą Polską lub okupacji na tych terytoriach lub
  b) obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego albo stanu wojennego, lub
  c) obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, oraz
  2) sprawca działał w celu:
 2. a) ochrony życia lub zdrowia wielu osób lub
 3. b) mienia wielkiej wartości, lub
 4. c) dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury, oraz 

3) korzyść uzyskana lub w sposób uzasadniony oczekiwana przewyższa negatywne skutki wynikające z naruszenia prawa przez sprawcę, oraz
4) uzyskanie korzyści lub jej uzasadnione oczekiwanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione, jeżeli czyn nie zostałby popełniony.
2. Przepis ust. 1 pkt 3 i 4 ma także zastosowanie, jeżeli czyn miał zapobiegać przestępczości o charakterze terrorystycznym na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.”. 

W powyższym projekcie nie uwzględniono zwolnienia z odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dla czynów podejmowanych przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w celu m.in. ochrony życia i zdrowia zwierząt, w tym szczepień ochrony zwierząt oraz ich oznakowania.

Obecne działania związane z ratowaniem zwierząt, które przybywają wraz z uchodźcami wskazują, że istnieje konieczność zapewnienia ochrony prawnej dla funkcjonariuszy Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie wydatkowania środków publicznych na ratowanie zdrowia i życia zwierząt.

Z poważaniem,

Sara Meskel Przewodniczący OZZPIW

Do wiadomości:

 1. Henryk Kowalczyk Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. Paweł Niemczuk Główny Lekarz Weterynarii