Geneza Związku OZZLWIW

Inicjatorem założenia Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej był Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu Tadeusz Majewicz, który jako wielki społecznik i entuzjasta zawodu lekarsko-weterynaryjnego na kanwie ówczesnych wydarzeń tj. niewystarczających środków finansowych przeznaczonych na działalność inspekcji w budżecie państwa oraz bardzo niskie uposażenie pracowników inspekcji, a zwłaszcza lekarzy weterynarii, zorganizował w dniu 21 grudnia 1999 r. zebranie powiatowych lekarzy weterynarii i pozostałych lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji weterynaryjnej na terenie woj. wielkopolskiego, na którym zapoznał zebranych z apelem oraz Statutem Stowarzyszenia Etatowych Lekarzy Weterynarii R.P. „HERAKLES” z siedzibą w Radomsku.
Zebrani lekarze weterynarii uznali, że apel Stowarzyszenia jest zasadny, jednakże nie daje żadnych gwarancji skutecznego działania na rzecz poprawy bytu państwowych lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej. Zebrani uznali, że znacznie większe możliwości i narzędzia prawne do takiego działania daje ustawa o związkach zawodowych, i dlatego, nie negując potrzeby istnienia i działania w/w Stowarzyszenia, uznali za konieczne niezwłoczne utworzenie „APOLITYCZNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PAŃSTWOWYCH LEKARZY WETERYNARII ”.
W tym celu powołano „Komitet Założycielski”, który zwrócił się z apelem za pośrednictwem wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii do wszystkich lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej, z prośbą o przemyślenie tej inicjatywy i w przypadku uznania jej za słuszną, o indywidualne lub zbiorowe przesyłanie pism zawiadamiających o akcesie utworzenia i przynależności do Związku. Na powyższy apel wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń o akcesie do związku z różnych stron kraju, co skłoniło „Komitet Założycielski” do przyjęcia nazwy „OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY LEKARZY WETERYNARII INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ”.
W dniu 14 stycznia 2000 r. został złożony wniosek w Sądzie Okręgowym w Poznaniu o rejestrację Związku. Sąd Okręgowy wydał postanowienie (Syg. akt. INSRej. 228/00) o zarejestrowaniu Związku dniem 31 stycznia 2000 r.
W związku z tym „Komitet Założycielski” postanowił zorganizować I-szy Ogólnopolski Zjazd, na który zaprosił lekarzy weterynarii pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, którzy zgłosili akces do Związku, a za ich pośrednictwem prośbę o przekazanie informacji o Zjeździe innym lekarzom weterynarii, którzy byliby gotowi przystąpić do Związku.
I-szy Walny Zjazd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej odbył się w Poznaniu w dniu 18 marca 2000 r. w którym udział wzięło 87 lekarzy weterynarii.