Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250

NIP: 7792128451 Regon: 639742528 KRS: 0000076368

Adres korespondencyjny:
Zarząd Główny OZZPIW, 44-100 Gliwice, ul. Ku Dołom 6

Telefon kontaktowy (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15.30):

+48 668 290 922

e-mail: biuro@ozzpiw.pl

Numer konta OZZPIW
PKO BP 47 1020 4027 0000 1702 0401 9600

Formularz kontaktowy

  KLAUZULA Informacyjna do Formularza Kontaktowego na stronie Internetowej OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwane RODO, informuję, iż:
  1. Administratorem danych osobowych jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, NIP: 7792128451 Regon: 639742528 KRS: 0000076368 (dalej zwany: OZZPIW).
  2. Pani/Pana dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie do podjęcia określonych działań na Pani/Pana żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przesłania odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, bądź zostaną przetwarzane na okres niezbędny dla wykonania przez Administratora nałożonych na niego obowiązków określonych przez przepisy prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Pani/Pana też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  7. Posiada Pani/Pan też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
  8. Pani/Pana dane osobowe w postaci danych kontaktowych mogą być przekazywane do państw trzecich, w celu realizacji usług cloudowych (dysk wirtualny).
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  Akceptuję klauzulę informacyjną