Statut
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1

 1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, zwany dalej Związkiem, działa w oparciu o ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, innych ustaw oraz niniejszego statutu;
 2. Związek może używać skrótu OZZPIW;
 3. Związek posiada osobowość prawną;
 4. Związek może być członkiem ogólnokrajowych zrzeszeń związków zawodowych lub ogólnokrajowych organizacji międzyzwiązkowych;
 5. Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji pracowników.
 6. Związek jest międzyzakładową organizacją związkową w rozumieniu art. 34 ustawy o związkach zawodowych.

§ 2

 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Siedzibą Związku jest Poznań.

§ 3

 1. Oficjalny symbol Związku określony został w załączniku nr 1 do Statutu;
 2. Nazwa i symbol Związku stanowi jego własność i podlegają ochronie prawnej.

Rozdział II
Cele Związku

§ 4

 1. Związek jest organizacją apolityczną, niezależną od organów administracji rządowej i samorządowej, partii politycznych, Izb Lekarsko-Weterynaryjnych, stowarzyszeń i innych organizacji;
 2. W zakresie nieuregulowanym nin. Statutem – stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o związkach zawodowych.

§ 5

Związek zrzesza pracowników Głównego, wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii, oraz osób wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, emerytów i rencistów oraz bezrobotnych na zasadach określonych w Statucie.

§ 6

 1. Celem Związku jest:
  1. obrona godności, praw oraz interesów materialnych, socjalnych i moralnych zarówno zbiorowych, jak indywidualnych swoich członków, a także ich reprezentowanie i tworzenie im korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku;
  2. kształtowanie aktywności społecznej, etyki zawodowej,
  3. działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społecznych i ekonomicznych,
  4. opiniowanie założeń i projektów ustaw, aktów wykonawczych i innych aktów dotyczących praw i obowiązków pracowniczych
 2. Na wniosek osoby, o której mowa w § 5 niebędącej członkiem Związku – Związek może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy.

§ 7

Związek realizuje swoje cele przez:

 1. reprezentowanie swoich członków wobec władz, organów administracji rządowej i samorządowej oraz wobec pracodawców;
 2. występowanie do instytucji wymienionych w pkt 1 w obronie interesów swoich członków;
 3. opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych;
 4. reprezentowanie pracowników z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie postępowania cywilnego;
 5. występowanie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o stwierdzenie zgodności przepisów prawa z Konstytucją;
 6. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. współpracę z innymi organizacjami pracowniczymi w szczególności z działającymi w jednostkach o których mowa w § 5 oraz z samorządem lekarsko-weterynaryjnym;
 8. w sytuacjach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych występowanie w imieniu osób będących członkami Związku,
 9. inicjowanie i organizowanie pomocy, w tym pomocy prawnej członkom Związku,
 10. w ramach posiadanych możliwości udzielanie pomocy socjalnej członkom Związku znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej,
 11. prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej,
 12. inicjowanie działań na rzecz wypoczynku, kultury, sportu, rekreacji i turystyki,
 13. współdziałanie z innymi organizacjami związkowymi.

§ 8

 1. Zarząd Główny może utworzyć Oddział Regionalny Związku;
 2. Oddział Regionalny Związku obejmuje jedno lub więcej województw;
 3. Zarząd Główny może łączyć, dzielić lub likwidować Oddziały Regionalne Związku;
 4. Kadencja dotychczasowych władz Oddziału Regionalnego wygasa z chwilą połączenia, podzielenia lub likwidacji Oddziału Regionalnego;
 5. Zarząd Główny tworząc, łącząc lub dzieląc Oddziały Regionalne wskazuje w uchwale:
  1. nazwę Oddziału Regionalnego,
  2. siedzibę Oddziału Regionalnego,
  3. zasięg terytorialny Oddziału Regionalnego,
  4. datę, miejsce i porządek obrad pierwszego Zjazdu Regionalnego,
 6. Oddział Regionalny Związku nie ma osobowości prawnej.

§ 9

uchylony

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkostwo Związku nabywają automatycznie sygnatariusze uchwały o powołaniu Związku;
  1. Przyjęcie albo odmowa przyjęcia w poczet członków Związku, stwierdzenie ustania członkostwa w Związku, pozbawienie członkostwa Związku, następuje na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Związku;
  2. Wydanie zarządzenia, o którym mowa w ust 2 następować będzie w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia odpowiednio: wpływu deklaracji członkowskiej, powzięcia wiedzy o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej ustanie lub pozbawienie członkostwa w Związku;
  3. Od zarządzenia Przewodniczącego Związku o pozbawieniu członkostwa w Związku służy zainteresowanemu prawo odwołania się do Głównej Komisji Rewizyjnej;
  4. Od zarządzenia Przewodniczącego o stwierdzeniu ustania członkostwa w Związku, odwołanie nie przysługuje;
  5. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia zarządzenia, o którym mowa w ust 2, bezpośrednio do Głównej Komisji Rewizyjnej. Odwołanie będzie rozpatrzone, jeżeli odwołanie wpłynie w tym terminie do siedziby Związku;
  6. Główna Komisja Rewizyjna w terminie 30 dni od wpłynięcia odwołania podejmuje zwykłą większością głosów uchwalę o :
  7. utrzymaniu w mocy zaskarżonego zarządzenia albo,
  8. uchyleniu zaskarżonego zarządzenia w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając to zarządzenie – umarza postępowanie albo,
  9. umorzeniu postępowania odwoławczego,
  10. uchyleniu zaskarżonego zarządzenia w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia Przewodniczącemu Związku, gdy zarządzenie to zostało wydane z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, Główna Komisja Rewizyjna powinna wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy;

8. Uchwała Głównej Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

§ 11

 1. Członkiem Związku może być osoba, która:
  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ukończyła 18 lat,
  3. posiada pełnię praw publicznych,
  4. jest zatrudniona w jednej z jednostek, o których mowa w § 5 w ramach stosunku pracy, lub jest osobą wyznaczoną na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, z zastrzeżeniem osób, o których mowa w ust. 2,
  5. zobowiązała się do przestrzegania Statutu, uchwał i zarządzeń władz Związku,
  6. jest nieskazitelnego charakteru;
 2. Członkami Związku mogą być także pracownicy – emeryci i renciści, którzy przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w jednej z jednostek wymienionych w § 5 lub byli osobami wyznaczonymi na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, jak również osoby bezrobotne.
 3. Członkostwo Związku ustaje z chwilą:
  1. rezygnacji z członkostwa,
  2. prawomocnego pozbawienia członkostwa,
  3. utraty obywatelstwa polskiego lub utraty praw publicznych,
  4. śmierci,
  5. rozwiązania Związku;
 4. Pozbawienie członkostwa w Związku następuje w przypadku:
  1. nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał i zarządzeń władz Związku,
  2. prawomocnego skazania wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. rażącego lub uporczywego działanie na szkodę Związku,
  4. nieusprawiedliwionej zwłoki w płaceniu składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy.

§ 12

Członek Związku na zasadach określonych w Statucie ma prawo:

 1. uczestniczyć w zebraniach i zjazdach właściwego dla niego Oddziału  Regionalnego Związku oraz w Walnym Zjeździe Delegatów;
 2. wybierać i odwoływać członków władz Związku oraz być wybieranym do tych władz, z wyłączeniem członków, ze stażem członkowskim w Związku krótszym niż 3 miesiące;
 3. uczestniczyć w ustalaniu instrukcji dla wybranych delegatów;
 4. korzystać z pomocy Związku i domagać się jej w przypadku zagrożenia swojej godności, swoich praw i interesów zawodowych;
 5. występować z wnioskami i postulatami do władz Związku;
 6. być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach, uchwałach i innych formach działania Związku;
 7. brać udział w zebraniach, na których władze Związku podejmują zarządzenia lub uchwały dotyczące jego osoby.

§ 13

Członek Związku jest zobowiązany:

 1. przestrzegać zapisów Statutu Związku oraz zarządzeń i uchwał władz Związku;
 2. regularnie i terminowo płacić składki członkowskie;
 3. popularyzować działalność Związku oraz dbać o jego rozwój i dobre imię;
 4. sumiennie wykonywać powierzone mu obowiązki.
 5. Aktywnie działać na rzecz osiągania celów określonych niniejszym Statutem oraz Uchwałami władz Związku.

§ 14

 1. Na wniosek członka Zarząd Główny może wydać zaświadczenie o członkostwie;
 2. Zarząd Główny może upoważnić jednego ze swoich członków do podejmowania czynności, o których mowa w ust. 1.

Rozdział IV
Organizacja i władze Związku

§ 15

Władzami Związku są:

 1. Walny Zjazd Delegatów;
 2. Zarząd Główny;
 3. Główna Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Władze Związku pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach:
  1. nie ogranicza się liczby kandydatów,
  2. głosuje się na poszczególnych kandydatów,
  3. głosowanie jest tajne, jednakże w przypadku gdy do władz Związku zostanie zgłoszonych tylko tyle kandydatów ile się przewiduje miejsc we władzach, przeprowadza się jawne na poszczególnych kandydatów;
 2. Odwołanie członka władz Związku odbywa się na takich samych zasadach jak wybór;
 3. Członkiem władz Związku może być wyłącznie członek Związku;
 4. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata począwszy od dnia wyboru. Dotychczasowe władze wykonują swoje prawa i obowiązki do czasu wyboru nowych władz;
 5. Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:
  1. ustania członkostwa Związku,
  2. rezygnacji z mandatu,
  3. odwołania przewidzianego w ust. 2,
  4. nieudzielenia absolutorium;
 6. W przypadku zmniejszenia ilości członków władz Związku przeprowadza się wybory uzupełniające na najbliższym dorocznym sprawozdawczym Walnym Zjeździe Delegatów. W tym przypadku kadencja nowowybranych członków władz upływa równocześnie z kadencją dotychczasowych członków władz (wspólna kadencja).

§ 17

 1. Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
  1. uchwalenie programu i planów działania Związku,
  2. wybór i odwołanie członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego z jego działalności oraz udzielanie absolutorium,
  4. rozpatrywanie sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej z jej działalności oraz udzielanie absolutorium,
  5. uchwalanie i zmiana Statutu, z wyjątkiem zmiany statutu polegającej na zmianie nazwy Związku lub oficjalnego symbolu Związku,
  6. wyrażenie zgody na zaciąganie przez Związek zobowiązań finansowych po przekroczeniu przez Związek wydatków na poziomie 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w bieżącym roku kalendarzowym,
  7. podjęcie uchwały o likwidacji Związku i powołaniu likwidatorów;
 2. Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym lub w terminie 60 dni licząc od dnia zgłoszenia żądania Głównej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Związku;
 3. W przypadku niewywiązania się Zarządu Głównego z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 Walny Zjazd Delegatów zwołuje niezwłocznie Głowna Komisja Rewizyjna;
 4. Walny Zjazd Delegatów odbywa się w siedzibie Związku lub w innym miejscu wskazanym przez władzę Związku zwołującą Zjazd;
 5. Zawiadomienie o Walnym Zjeździe Delegatów winno zawierać przynajmniej adres, termin i porządek obrad;
 6. O terminie Walnego Zjazdu Delegatów członkowie Związku muszą być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed terminem jego odbycia się.

§ 18

 1. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział z czynnym i biernym prawem wyborczym:
  1. Delegaci wybrani przez Zjazd Regionalny w liczbie jeden delegat na  dziesięciu członków Związku w danym Oddziale Regionalnym,
  2. Członkowie Zarządu Głównego;
 2. Mandatu Delegata nie można łączyć z mandatem członka Zarządu Głównego;
 3. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów osób biorących udział w głosowaniu;
 4. Zmiany statutu mogą być wprowadzone uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów;
 5. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podjętej większością 3/4 ważnie oddanych głosów.

§ 19

 1. Zarząd Główny podejmuje uchwałę o powołaniu albo odwołaniu na stanowisko Przewodniczącego Związku. Odwołanie ze stanowiska Przewodniczącego Związku nie powoduje utraty statusu Członka Zarządu Głównego.
 2. Do zadań Przewodniczącego Związku, poza wymienionymi w Statucie należy:
 3. zwoływanie posiedzeń oraz kierowanie pracami Zarządu Głównego,
 4. prezentowanie stanowiska Związku w życiu publicznym, w szczególności poprzez udzielanie wywiadów w środkach masowego przekazu, uczestniczenie w posiedzeniach komisji sejmowych lub spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej lub samorządowej oraz samorządu zawodowego lekarzy weterynarii,
 5. prowadzenie bieżących spraw Związku, w tym przekazywanie do wiadomości Zarządu Głównego odpisów zarządzeń, w terminie 14 dni od ich wydania,
 6. bieżące informowanie Zarządu Głównego o istotnych sprawach i podjętych przez siebie działaniach;
 7. Przewodniczący Związku zwołuje posiedzenie Zarządu Głównego w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy;
 8. Przewodniczący Związku może upoważnić członka Związku do załatwienia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania zarządzeń.

§ 20

 1. Zarząd Główny składa się z od 3 do 5 członków. O liczbie członków Zarządu Głównego decyduje Walny Zjazd Delegatów;
 2. Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków: Przewodniczącego Związku, Skarbnika Związku i Sekretarza Związku.

§ 21

 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego, poza innymi wymienionymi w Statucie, należy:
  1. prowadzenie rejestru Oddziałów Regionalnych Związku,
  2. powoływanie i odwoływanie Koordynatorów
  3. prowadzenie rejestru członków Związku,
  4. prowadzenie rejestru uchwał władz Związku,
  5. prowadzenie rejestru zarządzeń Przewodniczącego,
  6. doradzanie Przewodniczącemu Związku w bieżących sprawach Związku,
  7. zmiana Statutu polegająca na zmianie nazwy Związku lub oficjalnego symbolu Związku,
  8. zmiana nazwy, siedziby lub zasięgu terytorialnego Oddziału Regionalnego Związku;
  9. interpretacja postanowień Statutu,
  10. ustalenie wysokości składki członkowskiej.
 2. Zarząd Główny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Związku;
 3. Zarząd Główny podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba, że Statut stanowi inaczej. Na wniosek członka Zarządu Głównego uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 22

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 3 członków, wybranych przez Walny Zjazd Delegatów. O liczbie członków Głównej Komisji Rewizyjnej decyduje Walny Zjazd Delegatów;
 2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który w zależności od potrzeb zwołuje jej posiedzenia i kieruje jej pracami;
 3. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej, poza innymi wymienionymi w Statucie należy:
  1. nadzorowanie i kontrola działalności finansowej Związku pod kątem jej legalności, rzetelności, celowości i gospodarności,
  2. ocena zgodności działań Zarządu Głównego ze Statutem, zarządzeniami i uchwałami władz Związku,
  3. rozpoznawanie odwołań i skarg na zasadach określonych w Statucie;
 4. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej;
 5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Głównego.

§ 23

 1. Strukturami osobowymi Oddziału Regionalnego Związku są:
  1. Zjazd Członków Oddziału Regionalnego Związku,
  2. Koordynator ustanowiony na podstawie uchwały Zarządu Głównego;
 2.  Oddział Regionalny może mieć więcej niż jednego Koordynatora.

§ 24

 1. Do kompetencji Zjazdu Członków Oddziału Regionalnego Związku należy wybór i odwołanie delegatów na Walny Zjazd Delegatów.
 2. Zjazd członków Oddziału Regionalnego Związku zwoływany jest  przez Koordynatora nie rzadziej niż raz  na 4 lata lub w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia żądania przez Zarząd Główny lub co najmniej 1/3 członków Oddziału Regionalnego Związku;
 3. W przypadku niewywiązania się Koordynatora z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 Zjazd Członków Oddziału Regionalnego Związku zwołuje niezwłocznie Zarząd Główny;
 4. Zjazd Członków Oddziału Regionalnego Związku odbywa się w siedzibie Oddziału Regionalnego Związku lub w innym miejscu, położonego na terenie działania Oddziału Regionalnego Związku, wskazanym przez władzę zwołującą Zjazd Członków Oddziału Regionalnego;
 5. Zawiadomienie o Zjeździe Członków Oddziału Regionalnego Związku winno zawierać przynajmniej adres, termin i porządek obrad;
 6. O terminie Zjazdu Członków Oddziału Regionalnego Związku członkowie Oddziału Regionalnego Związku muszą być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed terminem jego odbycia się.

§ 25

 1. W Zjeździe Członków Oddziału Regionalnego Związku biorą udział z czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie Związku w danym regionie oraz z czynnym prawem wyborczym Członkowie Zarządu Głównego;
 2. Uchwały Zjazdu Członków Oddziału Regionalnego Związku podejmowane są zwykłą większością głosów osób biorących udział w głosowaniu.

§ 26

uchylony

§ 27

 1. Do zadań   Koordynatora należy:
 2. prezentowanie stanowiska Związku w życiu publicznym w danym Oddziale Regionalnym Związku ,
 3. prowadzenie bieżących spraw Oddziału Regionalnego Związku, w tym przekazywanie do wiadomości Zarządu Głównego odpisów  uchwał Zjazdu Członków Oddziału Regionalnego Związku, w terminie 14 dni od ich wydania,
 4. bieżące informowanie Zarządu Głównego o istotnych sprawach i podjętych przez siebie działaniach,
 5. przyjmowanie deklaracji członkowskich Związku i przekazywanie ich Przewodniczącemu Związku w terminie 14 dni od dnia ich wpływu,
 6. przekazywanie Głównej Komisji Rewizyjnej pisemnego sprawozdania z wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 31 stycznia następnego  roku lub w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Główną Komisję Rewizyjną;
 7.  Koordynator, w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd Główny może upoważnić innego członka Oddziału Regionalnego Związku do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie.

Rozdział V
Reprezentacja i majątek Związku

§ 28

 1. Majątek Związku pochodzi z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, zapisów, dotacji,
  3. dochodów z majątku Związku,
  4. dochodów z działalności gospodarczej Związku;
 2. Majątek przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Związku;
 3. Miesięczna składka członkowska nie może być wyższa niż 20 zł. Składka członkowska winna być wnoszona co miesiąc, w terminie do ostatniego dnia tego miesiąca. Wysokość składki członkowskiej określa Zarząd Główny.
 4. Składki członkowskie przekazywane są przelewem, bezpośrednio na numer rachunku bankowego Związku;
 5. uchylony
 6. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

§ 29

 1. Oświadczenia woli w imieniu Związku składa Przewodniczący jednoosobowo albo dwóch pozostałych członków Zarządu Głównego łącznie ;
 2. W umowie pomiędzy Związkiem a  Członkiem Zarządu Głównego oraz w sporze z nim Związek reprezentuje dwóch członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe i przejściowe

§ 30

Sprawy nieregulowane Statutem należą do kompetencji Zarządu Głównego.

§ 31

 1. Czynności związane z likwidacją Związku dokonują likwidatorzy powołani przez Walny Zjazd Delegatów;
 2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych likwidatorzy sporządzają protokół, który składają w sądzie rejestrowym.

§ 32

 1. Kadencja Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Związku wygasa z dniem odbycia pierwszego Walnego Zjazdu Delegatów, na zasadach określonych w niniejszym Statucie;
 2. Z dniem przyjęcia niniejszego Statutu likwidacji ulegają wszystkie istniejące Oddziały Wojewódzkie Związku;
 3. Z dniem przyjęcia niniejszego Statutu wygasa kadencja wszystkich dotychczasowych władz Oddziałów Wojewódzkich Związku.