Załącznik do UCHWAŁY WALNEGO ZJAZDU

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej NR 12/2018 z dnia 14 kwietnia 2018 r.

 

Statut
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

Rozdział I

Postanowienia wstępne

§ 1

 1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, zwany dalej Związkiem, działa w oparciu o ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, innych ustaw oraz niniejszego statutu;
 2. Związek może używać skrótu OZZPIW;
 3. Związek posiada osobowość prawną;
 4. Związek może być członkiem ogólnokrajowych zrzeszeń związków zawodowych lub ogólnokrajowych organizacji międzyzwiązkowych;
 5. Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji pracowników.

§ 2

 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Siedzibą Związku jest Poznań.

§ 3

 1. Oficjalny symbol Związku określony został w załączniku nr 1 do Statutu;
 2. Nazwa i symbol Związku stanowi jego własność i podlegają ochronie prawnej.

Rozdział II

Cele Związku

§ 4

 1. Związek jest organizacją apolityczną, niezależną od organów administracji rządowej i samorządowej, partii politycznych, Izb Lekarsko-Weterynaryjnych, stowarzyszeń i innych organizacji;
 2. W zakresie nieuregulowanym nin. Statutem – stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o związkach zawodowych.

§ 5

Związek zrzesza pracowników Głównego, wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii, oraz osób wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, emerytów i rencistów oraz bezrobotnych na zasadach określonych w Statucie.

§ 6

 1. Celem Związku jest:
  1. obrona godności, praw oraz interesów materialnych, socjalnych i moralnych zarówno zbiorowych, jak indywidualnych swoich członków, a także ich reprezentowanie i tworzenie im korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku;
  2. kształtowanie aktywności społecznej, etyki zawodowej,
  3. działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społecznych i ekonomicznych,
  4. opiniowanie założeń i projektów ustaw, aktów wykonawczych i innych aktów dotyczących praw i obowiązków pracowniczych
 2. Na wniosek osoby, o której mowa w § 5 niebędącej członkiem Związku – Związek może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy.

§ 7

Związek realizuje swoje cele przez:

 1. reprezentowanie swoich członków wobec władz, organów administracji rządowej i samorządowej oraz wobec pracodawców;
 2. występowanie do instytucji wymienionych w pkt 1 w obronie interesów swoich członków;
 3. opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych;
 4. reprezentowanie pracowników z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie postępowania cywilnego;
 5. występowanie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o stwierdzenie zgodności przepisów prawa z Konstytucją;
 6. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. współpracę z innymi organizacjami pracowniczymi w szczególności z działającymi w jednostkach o których mowa w § 5 oraz z samorządem lekarsko-weterynaryjnym;
 8. w sytuacjach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych występowanie w imieniu osób będących członkami Związku,
 9. inicjowanie i organizowanie pomocy, w tym pomocy prawnej członkom Związku,
 10. w ramach posiadanych możliwości udzielanie pomocy socjalnej członkom Związku znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej,
 11. prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej,
 12. inicjowanie działań na rzecz wypoczynku, kultury, sportu, rekreacji i turystyki,
 13. współdziałanie z innymi organizacjami związkowymi.

§ 8

 1. Zarząd Główny może utworzyć Oddział Regionalny Związku;
 2. Oddział Regionalny Związku obejmuje jedno lub więcej województw;
 3. Zarząd Główny może łączyć, dzielić lub likwidować Oddziały Regionalne Związku;
 4. Kadencja dotychczasowych władz Oddziału Regionalnego wygasa z chwilą połączenia, podzielenia lub likwidacji Oddziału Regionalnego;
 5. Zarząd Główny tworząc, łącząc lub dzieląc Oddziały Regionalne wskazuje w uchwale:
  1. nazwę Oddziału Regionalnego,
  2. siedzibę Oddziału Regionalnego,
  3. zasięg terytorialny Oddziału Regionalnego,
  4. datę, miejsce i porządek obrad pierwszego Zjazdu Regionalnego,
 6. Oddział Regionalny Związku nie ma osobowości prawnej.

§ 9

 1. Członkowie Związku celem ochrony praw pracowniczych mogą w ramach Związku wnosić do Zarządu Głównego o utworzenie terenowego ogniwa Związku będącego Zakładową lub Międzyzakładową Organizacją Związkową;
 2. Utworzenie terenowego ogniwa Związku, określonego w ust. 1 wymaga uchwały Zarządu Głównego;
 3. Zarząd Główny przesyła odpis uchwały, o której mowa w ust. 2 właściwemu Przewodniczącemu Oddziału Regionalnego w terminie 14 dni od jej podjęcia;
 4. Terenowe ogniwa Związku określone w ust. 1 nie nabywają odrębnej osobowości prawnej;
 5. Terenowe ogniwa Związku podlegają Przewodniczącemu Oddziału Regionalnego;
 6. U jednego pracodawcy może działać jako zakładowa lub międzyzakładowa organizacja związkowa tylko jedno terenowe ogniwo związku;
 7. Członkowie zrzeszeni w terenowych ogniwach Związku, wybierają spośród siebie Przewodniczącego Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej;
 8. Kadencja Przewodniczącego Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru;
 9. W przypadku działań rażąco niezgodnych z statutem lub uchwałami Związku, Zarząd Główny może zlikwidować i wykreślić z rejestru ogniwo terenowe.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkostwo Związku nabywają automatycznie sygnatariusze uchwały o powołaniu Związku;
 2. Przyjęcie albo odmowa przyjęcia w poczet członków Związku, stwierdzenie ustania członkostwa w Związku, pozbawienie członkostwa Związku, następuje na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Związku;
 3. Wydanie zarządzenia, o którym mowa w ust 2 następować będzie w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia odpowiednio: wpływu deklaracji członkowskiej, powzięcia wiedzy o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej ustanie lub pozbawienie członkostwa w Związku;
 4. Od zarządzenia Przewodniczącego Związku o pozbawieniu członkostwa w Związku służy zainteresowanemu prawo odwołania się do Głównej Komisji Rewizyjnej;
 5. Od zarządzenia Przewodniczącego o stwierdzeniu ustania członkostwa w Związku, odwołanie nie przysługuje;
 6. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia zarządzenia, o którym mowa w ust 2, bezpośrednio do Głównej Komisji Rewizyjnej. Odwołanie będzie rozpatrzone, jeżeli odwołanie wpłynie w tym terminie do siedziby Związku;
 7. Główna Komisja Rewizyjna w terminie 30 dni od wpłynięcia odwołania podejmuje zwykłą większością głosów uchwałę o :
  1. utrzymaniu w mocy zaskarżonego zarządzenia albo,
  2. uchyleniu zaskarżonego zarządzenia w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając to zarządzenie – umarza postępowanie albo,
  3. umorzeniu postępowania odwoławczego,
  4. uchyleniu zaskarżonego zarządzenia w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia Przewodniczącemu Związku, gdy zarządzenie to zostało wydane z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, Główna Komisja Rewizyjna powinna wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy;
 8. Uchwała Głównej Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

§ 11

 1. Członkiem Związku może być osoba, która:
  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ukończyła 18 lat,
  3. posiada pełnię praw publicznych,
  4. jest zatrudniona w jednej z jednostek, o których mowa w § 5 w ramach stosunku pracy, lub jest osobą wyznaczoną na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, z zastrzeżeniem osób, o których mowa w ust. 2,
  5. zobowiązała się do przestrzegania Statutu, uchwał i zarządzeń władz Związku,
  6. jest nieskazitelnego charakteru;
 2. Członkami Związku mogą być także pracownicy – emeryci i renciści, którzy przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w jednej z jednostek wymienionych w § 5 lub byli osobami wyznaczonymi na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, jak również osoby bezrobotne.
 3. Członkostwo Związku ustaje z chwilą:
  1. rezygnacji z członkostwa,
  2. prawomocnego pozbawienia członkostwa,
  3. utraty obywatelstwa polskiego lub utraty praw publicznych,
  4. śmierci,
  5. rozwiązania Związku;
 4. Pozbawienie członkostwa w Związku następuje w przypadku:
  1. nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał i zarządzeń władz Związku,
  2. prawomocnego skazania wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. rażącego lub uporczywego działanie na szkodę Związku,
  4. nieusprawiedliwionej zwłoki w płaceniu składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy.

§ 12

Członek Związku na zasadach określonych w Statucie ma prawo:

 1. uczestniczyć w zebraniach i zjazdach właściwego dla niego Oddziału Wojewódzkiego Związku oraz w Walnym Zjeździe Delegatów;
 2. wybierać i odwoływać członków władz Związku oraz być wybieranym do tych władz, z wyłączeniem członków, ze stażem członkowskim w Związku krótszym niż 3 miesiące;
 3. uczestniczyć w ustalaniu instrukcji dla wybranych delegatów;
 4. korzystać z pomocy Związku i domagać się jej w przypadku zagrożenia swojej godności, swoich praw i interesów zawodowych;
 5. występować z wnioskami i postulatami do władz Związku;
 6. być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach, uchwałach i innych formach działania Związku;
 7. brać udział w zebraniach, na których władze Związku podejmują zarządzenia lub uchwały dotyczące jego osoby.

§ 13

Członek Związku jest zobowiązany:

 1. przestrzegać zapisów Statutu Związku oraz zarządzeń i uchwał władz Związku;
 2. regularnie i terminowo płacić składki członkowskie;
 3. popularyzować działalność Związku oraz dbać o jego rozwój i dobre imię;
 4. sumiennie wykonywać powierzone mu obowiązki.
 5. Aktywnie działać na rzecz osiągania celów określonych niniejszym Statutem oraz Uchwałami władz Związku.

§ 14

 1. Na wniosek członka Zarząd Główny może wydać zaświadczenie o członkostwie;
 2. Zarząd Główny może upoważnić jednego ze swoich członków do podejmowania czynności, o których mowa w ust. 1.

Rozdział IV

Organizacja i władze Związku

§ 15

Władzami Związku są:

 1. Walny Zjazd Delegatów;
 2. Przewodniczący Związku;
 3. Zarząd Główny;
 4. Główna Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Władze Związku pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach:
  1. nie ogranicza się liczby kandydatów,
  2. głosuje się na poszczególnych kandydatów,
  3. głosowanie jest tajne, jednakże w przypadku gdy do władz Związku zostanie zgłoszonych tylko tyle kandydatów ile się przewiduje miejsc we władzach, przeprowadza się jawne na poszczególnych kandydatów;
 2. Odwołanie członka władz Związku odbywa się na takich samych zasadach jak wybór;
 3. Członkiem władz Związku może być wyłącznie członek Związku;
 4. Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata począwszy od dnia wyboru. Dotychczasowe władze wykonują swoje prawa i obowiązki do czasu wyboru nowych władz;
 5. Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:
  1. ustania członkostwa Związku,
  2. rezygnacji z mandatu,
  3. odwołania przewidzianego w ust. 2,
  4. nieudzielenia absolutorium;
 6. W przypadku zmniejszenia ilości członków władz Związku przeprowadza się wybory uzupełniające na najbliższym dorocznym sprawozdawczym Walnym Zjeździe Delegatów. W tym przypadku kadencja nowo wybranych członków władz upływa równocześnie z kadencją dotychczasowych członków władz (wspólna kadencja).

§ 17

 1. Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
  1. uchwalenie programu i planów działania Związku,
  2. wybór i odwołanie Przewodniczącego Związku,
  3. wybór i odwołanie członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej,
  4. rozpatrywanie sprawozdań Przewodniczącego Związku z jego działalności oraz udzielanie absolutorium,
  5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego z jego działalności oraz udzielanie absolutorium,
  6. rozpatrywanie sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej z jej działalności oraz udzielanie absolutorium,
  7. uchwalanie i zmiana Statutu, z wyjątkiem zmiany statutu polegającej na zmianie nazwy Związku lub oficjalnego symbolu Związku,
  8. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Związek jednorazowego zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę 10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100),
  9. wyrażenie zgody na zaciąganie przez Związek zobowiązań finansowych po przekroczeniu przez Związek wydatków na poziomie 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
   w bieżącym roku kalendarzowego,
  10. podjęcie uchwały o likwidacji Związku i powołaniu likwidatorów;
 2. Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym lub w terminie 60 dni licząc od dnia zgłoszenia żądania Głównej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Związku;
 3. W przypadku niewywiązania się Zarządu Głównego z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 Walny Zjazd Delegatów zwołuje niezwłocznie Głowna Komisja Rewizyjna;
 4. Walny Zjazd Delegatów odbywa się w siedzibie Związku lub w innym miejscu wskazanym przez władzę Związku zwołującą Zjazd;
 5. Zawiadomienie o Walnym Zjeździe Delegatów winno zawierać przynajmniej adres, termin i porządek obrad;
 6. O terminie Walnego Zjazdu Delegatów członkowie Związku muszą być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed terminem jego odbycia się.

§ 18

 1. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział z czynnym i biernym prawem wyborczym:
  1. Delegaci wybrani przez Zjazd Regionalny w liczbie jeden delegat na trzech członków Związku w danym Oddziale Regionalnym,
  2. Członkowie Zarządu Głównego;
 2. Mandatu Delegata nie można łączyć z mandatem członka Zarządu Głównego;
 3. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów osób biorących udział w głosowaniu;
 4. Zmiany statutu mogą być wprowadzone uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów;
 5. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podjętej większością 3/4 ważnie oddanych głosów.

§ 19

 1. Przewodniczący Związku jest wybierany i odwoływany przez Walny Zjazd Delegatów.
 2. Do zadań Przewodniczącego Związku, poza wymienionymi w Statucie należy:
 3. zwoływanie posiedzeń oraz kierowanie pracami Zarządu Głównego,
 4. prezentowanie stanowiska Związku w życiu publicznym, w szczególności poprzez udzielanie wywiadów w środkach masowego przekazu, uczestniczenie w posiedzeniach komisji sejmowych lub spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej lub samorządowej oraz samorządu zawodowego lekarzy weterynarii,
 5. prowadzenie bieżących spraw Związku, w tym przekazywanie do wiadomości Zarządu Głównego odpisów zarządzeń, w terminie 14 dni od ich wydania,
 6. bieżące informowanie Zarządu Głównego o istotnych sprawach i podjętych przez siebie działaniach;
 7. Przewodniczący Związku zwołuje posiedzenie Zarządu Głównego w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy;
 8. Przewodniczący Związku może upoważnić członka Związku do załatwienia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania zarządzeń.

§ 20

 1. Zarząd Główny składa się z od 3 do 5 członków. O liczbie członków Zarządu Głównego decyduje Walny Zjazd Delegatów;
 2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Przewodniczący Związku oraz pozostali członkowie wybrani przez Walny Zjazd Delegatów;
 3. Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków Skarbnika Związku i Sekretarza Związku.

§ 21

 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
  1. prowadzenie rejestru Oddziałów Regionalnych Związku,
  2. tworzenie i likwidacja terenowych ogniw Związku,
  3. prowadzenie rejestru terenowych ogniw Związku,
  4. prowadzenie rejestru członków Związku,
  5. prowadzenie rejestru uchwał władz Związku,
  6. prowadzenie rejestru zarządzeń Przewodniczącego,
  7. doradzanie Przewodniczącemu Związku w bieżących sprawach Związku,
  8. zmiana Statutu polegająca na zmianie nazwy Związku lub oficjalnego symbolu Związku,
  9. zmiana nazwy, siedziby lub zasięgu terytorialnego Oddziału Regionalnego Związku;
  10. interpretacja postanowień Statutu,
  11. ustalenie wysokości składki członkowskiej.
 2. Zarząd Główny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Związku;
 3. Zarząd Główny podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba, że Statut stanowi inaczej. Na wniosek członka Zarządu Głównego uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 22

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 3 członków, wybranych przez Walny Zjazd Delegatów. O liczbie członków Głównej Komisji Rewizyjnej decyduje Walny Zjazd Delegatów;
 2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który w zależności od potrzeb zwołuje jej posiedzenia i kieruje jej pracami;
 3. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej, poza wymienionymi w Statucie należy:
  1. nadzorowanie i kontrola działalności finansowej Przewodniczącego Związku, Zarządu Głównego, Przewodniczącego Oddziału Regionalnego pod kątem jej legalności, rzetelności, celowości i gospodarności,
  2. ocena zgodności działań Przewodniczącego Związku i Zarządu Głównego ze Statutem, zarządzeniami i uchwałami władz Związku,
  3. rozpoznawanie odwołań i skarg na zasadach określonych w Statucie;
 4. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej;
 5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Głównego.

§ 23

 1. Władzami Oddziału Regionalnego Związku są:
  1. Zjazd Członków Oddziału Regionalnego Związku,
  2. Przewodniczący Oddziału Regionalnego;
 2. Kadencja władz Oddziału Regionalnego trwa 4 lata od dnia wyboru. Dotychczasowe władze wykonują swoje prawa i obowiązki do czasu wyboru nowych władz.

§ 24

 1. Do kompetencji Zjazdu Członków Oddziału Regionalnego Związku należy:
  1. uchwalenie programu działalności Związku w danym regionie,
  2. wybór i odwołanie delegatów na Walny Zjazd Delegatów,
  3. wybór i odwołanie Przewodniczącego Oddziału Regionalnego Związku,
  4. rozpatrywanie sprawozdań Przewodniczącego Oddziału Regionalnego Związku i udzielanie mu absolutorium;
 2. Zjazd członków Oddziału Regionalnego Związku zwoływany jest Zarządzeniem Przewodniczącego Oddziału Regionalnego Związku nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, i odbywa się do końca lutego każdego roku kalendarzowego lub w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia żądania Zarządu Głównego Głównej lub co najmniej 1/3 członków Oddziału Regionalnego Związku;
 3. W przypadku niewywiązania się Przewodniczącego Oddziału Regionalnego Związku z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 Zjazd Członków Oddziału Regionalnego Związku zwołuje niezwłocznie Zarząd Główny;
 4. Zjazd Członków Oddziału Regionalnego Związku odbywa się w siedzibie Oddziału Regionalnego Związku lub w innym miejscu, położonego na terenie działania Oddziału Regionalnego Związku, wskazanym przez władzę zwołującą Zjazd Członków Oddziału Regionalnego;
 5. Zawiadomienie o Zjeździe Członków Oddziału Regionalnego Związku winno zawierać przynajmniej adres, termin i porządek obrad;
 6. O terminie Zjazdu Członków Oddziału Regionalnego Związku członkowie Oddziału Regionalnego Związku muszą być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed terminem jego odbycia się.

§ 25

 1. W Zjeździe Członków Oddziału Regionalnego Związku biorą udział z czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie Związku w danym regionie oraz z czynnym prawem wyborczym Członkowie Zarządu Głównego;
 2. Uchwały Zjazdu Członków Oddziału Regionalnego Związku podejmowane są zwykłą większością głosów osób biorących udział w głosowaniu.

§ 26

 1. Przewodniczący Oddziału Regionalnego Związku pochodzi z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach:
  1. nie ogranicza się liczby kandydatów,
  2. głosuje się na poszczególnych kandydatów,
  3. głosowanie jest tajne;
 2. Odwołanie Przewodniczącego Oddziału Regionalnego Związku może nastąpić wskutek podjęcia
  w głosowaniu tajnym uchwały przez:

  1. Zjazd Członków Oddziału Regionalnego Związku,
  2. Zarząd Główny;
 3. Odwołany Przewodniczący Oddziału Regionalnego Związku może zostać wybrany na tę samą funkcję najwcześniej po upływie 2 lat od daty podjęcia uchwały o jego odwołaniu;
 4. Uchwała Zarządu Głównego o odwołaniu Przewodniczącego Oddziału Regionalnego Związku może zostać podjęta wyłącznie z ważnych powodów i musi zawierać pisemne uzasadnienie;
 5. Od uchwały, o której mowa w ust. 4 Przewodniczącemu Oddziału Regionalnego Związku w terminie
  14 dni od daty jej doręczenia, przysługuje skarga do Głównej Komisji Rewizyjnej;
 6. Główna Komisja Rewizyjna rozpoznaje skargę w terminie 30 dni licząc od dnia wpływu skargi;
 7. Główna Komisja Rewizyjna rozpoznając skargę podejmuje uchwałę w której:
  1. utrzymuje uchwałę Zarządu Głównego w mocy,
  2. uwzględnia skargę i uchyla uchwałę Zarządu Głównego,
  3. odrzuca skargę i umarza postępowanie w przypadku, gdy skarga jest wniesiona po terminie lub nie uzupełniono braków formalnych skargi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
  4. umarza postępowanie w przypadku cofnięcia skargi lub zgonu skarżącego;
 8. Uchwała Głównej Komisji Rewizyjnej, o której mowa w ust. 7 jest ostateczna;
 9. Przewodniczącym Oddziału Regionalnego Związku może być wyłącznie członek Oddziału Regionalnego Związku;
 10. Mandatu Przewodniczącego Oddziału Regionalnego nie można łączyć z mandatem Przewodniczącego Związku oraz mandatem członka Głównej Komisji Rewizyjnej;
 11. Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:
  1. ustania członkostwa w Związku,
  2. rezygnacji z mandatu,
  3. odwołania przewidzianego w ust. 2,
  4. nieudzielenia absolutorium.

§ 27

 1. Do zadań Przewodniczącego Oddziału Regionalnego Związku należy:
 2. prezentowanie stanowiska Związku w życiu publicznym w danym regionie,
 3. prowadzenie bieżących spraw Oddziału Regionalnego Związku, w tym przekazywanie do wiadomości Zarządu Głównego odpisów zarządzeń, w terminie 14 dni od ich wydania,
 4. bieżące informowanie Zarządu Głównego o istotnych sprawach i podjętych przez siebie działaniach,
 5. przyjmowanie deklaracji członkowskich Związku i przekazywanie ich Przewodniczącemu Związku w terminie 14 dni od dnia ich wpływu,
 6. przekazywanie Głównej Komisji Rewizyjnej pisemnego sprawozdania z wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
 7. Przewodniczący Oddziału Regionalnego Związku może upoważnić członka Oddziału Regionalnego Związku do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie.

Rozdział V

Reprezentacja i majątek Związku

§ 28

 1. Majątek Związku pochodzi z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, zapisów, dotacji,
  3. dochodów z majątku Związku,
  4. dochodów z działalności gospodarczej Związku;
 2. Majątek przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Związku;
 3. Miesięczna składka członkowska nie może być wyższa niż 20 zł. Składka członkowska winna być wnoszona co miesiąc, w terminie do ostatniego dnia tego miesiąca. Wysokość składki członkowskiej określa Zarząd Główny.
 4. Składki członkowskie przekazywane są przelewem, bezpośrednio na numer rachunku bankowego Związku;
 5. Oddziały Regionalne Związku otrzymują co miesiąc 50% wysokości składek przekazanych przez ich członków. Pozostała część składki przeznaczona jest na zadania władz Związku;
 6. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

§ 29

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważniony jest jednoosobowo Przewodniczący Związku;
 2. W umowie pomiędzy Związkiem a Przewodniczącym Związku oraz w sporze z nim Związek reprezentuje dwóch członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

 Rozdział VI

Postanowienia końcowe i przejściowe

§ 30

Sprawy nieregulowane Statutem należą do kompetencji Przewodniczącego Związku.

§ 31

 1. Czynności związane z likwidacją Związku dokonują likwidatorzy powołani przez Walny Zjazd Delegatów;
 2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych likwidatorzy sporządzają protokół, który składają w sądzie rejestrowym.

§ 32

 1. Kadencja Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Związku wygasa z dniem odbycia pierwszego Walnego Zjazdu Delegatów, na zasadach określonych w niniejszym Statucie;
 2. Z dniem przyjęcia niniejszego Statutu likwidacji ulegają wszystkie istniejące Oddziały Wojewódzkie Związku;
 3. Z dniem przyjęcia niniejszego Statutu wygasa kadencja wszystkich dotychczasowych władz Oddziałów Wojewódzkich Związku.