Oto cele, które postaramy się przy Państwa poparciu realizować:

 1. Walka o postulaty z listu otwartego, poprawa wizerunku IW
 2. Wpływanie na przejrzystość życia publicznego w IW
 3. Jednoczenie środowiska IW i upowszechnianie wiedzy nt. pracy w naszej inspekcji.
 4. Proponowanie systemowych rozwiązań, dotyczących spraw pracowniczych, w tym m. in.: warunków pracy, przestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy i w terenie, ochrona przed zagrożeniami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi, szczepienia ochronne, badania okresowe, odzież ochronna, itp.)
 5. Uregulowanie i ujednolicenie podejścia do urlopów szkoleniowych, płatności za specjalizację, zobowiązań kontynuowania zatrudnienia po odbyciu specjalizacji opłaconej przez zakład pracy (art. 8, art. 106, art. 111 ustawy o sc)
 6. Uregulowanie i ujednolicenie kwestii delegacji, nadgodzin oraz gotowości do podjęcia pracy w godzinach wieczornych, nocnych, w dniach wolnych od pracy (art. 95, art. 97 ustawy o sc, rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji państwowej)
 7. Uregulowanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania oraz utrata miejsca pracy, w przypadku odwołania ze stanowiska (art. 53a ustawy o sc)
 8. Realny wpływ na wysokość wynagrodzeń (rozdział 7 ustawy o sc), poprzez:
  • nawiązywanie współpracy z instytucjami, podmiotami itd. które popierają IW w dążeniu do poprawy warunków płacowo-kadrowych
  • ujednolicenie kwestii wynagrodzenia zasadniczego, uznaniowości w przyznawaniu nagród, dodatków zadaniowych, specjalnych dla poszczególnych grup zaszeregowania, „obniżenie” wynagrodzenia zasadniczego brutto wobec przyznania dodatków zadaniowych (Załącznik do Zarządzenia Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r.)
  • zmniejszenie rozpiętości wynagrodzeń i różnic w wynagrodzeniach na terenie kraju (art. 112 , 183a i 183c k.p.)
  • dialog z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. Rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
  • dialog z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nt. wysokości wynagrodzenia minimalnego, wynagrodzeń w administracji publicznej
  • dialog z Ministerstwem Finansów nt. kwoty bazowej, określanej w ustawie budżetowej
  • dialog z Szefem Służby Cywilnej i Radą Służby Publicznej oraz Prezes Rady Ministrów nt. wysokości kwoty bazowej oraz brzmieniu Rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
  • współpraca z Radą Służby Publicznej (art. 19 ustawy o sc) w związku z realnym spadkiem uposażenia członków korpusu służby cywilnej najbardziej doświadczonych wobec nowozatrudnionych pracowników, odpływ doświadczonych pracowników do sektora prywatnego
 9. Zapobieganie zwiększaniu zadań dla pracowników IW, tak jak to się odbywało w przeszłości (Nowe zadania IW) bez odpowiedniego przygotowanego zaplecza kadrowego, płacowego i prawnego
 10. Współpraca w ramach powołanego w 2015 r. Porozumienia Wielkopolskiego
 11. Zajmowanie konkretnego stanowiska w sprawach dotyczących IW, w tym obrona godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych
 12. Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych, (art. 4, art. 19 ust. 1 ustawy o zz), aktywne uczestnictwo w „konsolidacji” i brzmieniu projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz przepisów ją wprowadzających (art. 73 ustawy o sc)

Czekamy na Państwa głos: biuro@ozzpiw.pl


Rozwinięcia:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Art. 8. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych współdziała z Szefem Służby Cywilnej w zakresie przygotowywania oraz wykonywania budżetu państwa w części dotyczącej wynagrodzeń i szkoleń członków korpusu służby cywilnej.

 1. Szef Służby Cywilnej przedstawia Radzie Ministrów stanowisko odnośnie do projektu ustawy budżetowej, w części dotyczącej środków finansowych na wynagrodzenia i szkolenia członków korpusu służby cywilnej.
 2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedstawia Radzie Ministrów stanowisko odnośnie do projektu ustawy budżetowej, w części dotyczącej środków finansowych na wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej – biorąc pod uwagę wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszczególnych urzędach.

Art. 19. 1. Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rada Służby Publicznej, zwana dalej „Radą”.

 1. Do zakresu działania Rady, jako organu opiniodawczo-doradczego, należy w szczególności wyrażanie opinii w sprawach:

1) dotyczących służby cywilnej przedstawianych jej przez Prezesa Rady Ministrów lub Szefa Służby Cywilnej oraz z własnej inicjatywy;

2) projektu programu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;

3) projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz corocznego wykonania budżetu państwa w tym zakresie;

4) proponowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej;

5) projektów aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej;

6) planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej;

7) etyki korpusu służby cywilnej;

8) projektu regulaminu określającego tryb pracy Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej;

9) sprawozdania Szefa Służby Cywilnej, o którym mowa w art. 15 ust. 7.

 1. Rada ponadto:

1) ocenia przebieg postępowań kwalifikacyjnych w służbie cywilnej;

2) może wystąpić do Szefa Służby Cywilnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawach określonych przez Radę w zakresie stosowania zasad służby cywilnej;

3) może wystąpić do Szefa Służby Cywilnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie skargi skierowanej do Rady przez członka korpusu służby cywilnej lub w sprawach uwag i wniosków przedstawicieli związków zawodowych i stowarzyszeń urzędniczych działających w ramach administracji publicznej;

4) może skierować swojego przedstawiciela w celu obserwacji przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, na poziomie średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, może zwrócić się do Szefa Służby Cywilnej o zarządzenie przeprowadzenia ponownego postępowania kwalifikacyjnego;

5) określa kierunki modernizacji służby cywilnej pod kątem zmieniających się zadań, potrzeb i oczekiwań Prezesa Rady Ministrów;

6) we współpracy z KSAP upowszechnia najlepsze europejskie standardy, wzorce i doświadczenia w zakresie funkcjonowania służby publicznej.

 1. Przewodniczący Rady wchodzi w skład Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Art. 53a. 1. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 1, powołuje i odwołuje właściwy minister, kierownik urzędu centralnego, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub wojewoda.

 1. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 2, powołuje i odwołuje dyrektor generalny urzędu.
 2. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 3, powołuje i odwołuje Główny Lekarz Weterynarii, w porozumieniu z właściwym wojewodą.

3a. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 3a, powołuje i odwołuje wojewódzki lekarz weterynarii.

 1. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 4, powołuje i odwołuje dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego.

4a. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 5, powołuje i odwołuje się według odrębnych przepisów.

 1. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 1–4a, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).
 2. Urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej powołanemu na stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 2–5, dyrektor generalny urzędu, w którym jest on zatrudniony, udziela urlopu bezpłatnego na czas powołania.
 3. Urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej powołanemu na stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 1, w urzędzie, w którym jest on dotychczas zatrudniony, urlopu bezpłatnego udziela kierownik tego urzędu.
 4. Dyrektorowi generalnemu powołanemu na stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 1–4 urlopu bezpłatnego udziela kierownik urzędu, w którym jest on dotychczas zatrudniony.
 5. Po zakończeniu urlopu bezpłatnego dyrektor generalny urzędu wyznacza urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej stanowisko pracy zgodne z jego kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi.