Szanowni Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej

Chcemy się z wami podzielić naszymi działaniami oraz przemyśleniami z ostatnich kilku miesięcy.

 1. Zostały powołane 3 oddziały regionalne OZZPIW działające na obszarach:
 • I Oddział Regionalny -województwo dolnośląskie
 • II Oddział Regionalny –  województwa opolskie i śląskie
 • III Oddział Regionalny – województwo pomorskie.

Jest to inicjatywa szczególnie dla nas cenna, gdyż wychodzi bezpośrednio od Was. Pozwala na sprawniejsze załatwianie spraw, rozpropagowanie informacji oraz rozpoznawanie problemów pracowniczych w danym rejonie.

Bardzo liczymy na oddziały regionalne w pozostałych województwach. Będziemy Was wspierać w tych działaniach. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową- biuro@ozzpiw.pl , lub telefoniczną 668 290 922.

 1. Nawiązaliśmy współpracę z nowym prawnikiem. Dzięki temu możemy Was wspierać w sprawach indywidualnych. Takie sytuacje już mają miejsce. Będziemy się starali opracować wzory dokumentów potrzebne do współpracy z pracodawcami. Jeśli macie jakieś propozycje prosimy również o informacje mailową.
 2. W czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy okazało się, że organizacja związkowa musi być informowana o jej wynikach. Prosimy zatem zawsze informować, że jest organizacja związkowa w Waszym zakładzie pracy. Otrzymaliśmy już wyniki takich kontroli z czterech inspektoratów weterynarii. Najbardziej powtarzającym się problemem są tzw. „dyżury telefoniczne”, rozliczanie czasu pracy podczas delegacji, nadgodziny, szkolenia BHP nie dostosowane do pracy w terenie. Chętnie usłyszymy o przypadkach jakie miały miejsce u Was, gdyż jak wiemy kontrole miały większy zasięg.
 3. Wystosowywaliśmy kilka pism, odnoszących się do obecnej sytuacji w IW. Pierwsze z nich, do Pana Szymona Giżyńskiego, Sekretarza Stanu w MRiRW w sprawie braku cyklicznych rozmów na temat planowanych zmian legislacyjnych oraz skróconym czasem na przedstawienie opinii na temat projektu aktu prawnego. Drugie, do Głównego Lekarza Weterynarii, Pana Bogdana Konopki w sprawie bioasekuracji. Z kolei trzecie pismo, wystosowaliśmy do Szefa Służby Cywilnej, Pana Dobrosława Dowiat–Urbańskiego w sprawie jego udziału w konsultacji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego. Treści powyższych pism można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://ozzpiw.pl/2019/10/zarzad-ozzpiw-korespondencja-wychodzaca/
 4. Dużo czasu poświeciliśmy na stworzenie opinii do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego. Korzystaliśmy min z Waszych uwag, o które prosiliśmy Was w komunikacie nr 22. Pismo skierowane do MRiRW z naszymi uwagami jest dostępne również na naszej stronie pod linkiem: https://ozzpiw.pl/2019/10/uwagi-ozzpiw-do-projektu-ustawy/
 5. W dniu 7 listopada 2019 r. doszło do spotkania OZZPIW z przedstawicielami resortu rolnictwa- Sekretarzem Stanu Szymonem Giżyńskim, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Magdaleną Zasępą. Na spotkaniu obecny był również Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka. Spotkanie dotyczyło losów ww. projektu ustawy, planu jego wdrażania oraz związanych z nim problemów na jakie zwróciliśmy uwagę. Niestety po raz kolejny wróciliśmy ze spotkania bez konkretnych odpowiedzi. Zapewniono nas jedynie, że jest wola polityczna odnośnie wprowadzenia tej ustawy, a zmiany mogą być jedynie kosmetyczne. W sposób ogólny były poruszone następujące kwestie:
 • Ostateczne prace legislacyjne będą w gestii nowego rządu. Przedstawiciele resortu rolnictwa twierdzili jednak, że ustawa będzie przegłosowana jeszcze w tym roku.
 • Prawdopodobnie przy wejściu opisywanej ustawy będą przewidziane okresy przejściowe.
 • Pomimo naszego nawiązania do uwag Ministra Finansów co do rozwiązań w opisywanym projekcie przedstawiciele resortu rolnictwa uznali, że nie jest to rozstrzygnięcie ostateczne. Dodatkowo poinformowali nas, że zmiany budżetowe nastąpią dopiero przejściu aktu prawnego przez procedurę legislacyjną.
 • Zwiększenie kadrowe w IW będzie również dotyczyć tzw. etatów administracyjnych.
 • Możliwość wyznaczania we wszystkich dużych zakładach ubojowych ma zostać ale tylko w sytuacjach nieprzewidzianych np. zwiększenie produkcji, nowy zakład, nagłe problemy kadrowe. W związku z czym nie wyklucza się sytuacji gdy w jednej ubojni będą lekarze na etacie, lekarze na wyznaczeniu a także na stanowiskach pomocniczych. Poinformowano nas również, że na wszystkie te stanowiska będą rozpisywane konkursy (zgodnie z wymaganiami ustawy o SC) i jeśli na stanowisko pomocnicze zgłosi się lekarz weterynarii to nie będzie ku temu, żadnych przeciwskazań.
 • Najbardziej niepokojące punkty w tej rozmowie dotyczyły oporu odnośnie wzrostu płac dla obecnych pracowników IW. Argumentem była obawa o ewentualne roszczenia pracowników innych instytucji budżetowych.
 • Zgodnie z uzyskanymi informacjami resortowi rolnictwa nie udało się doprowadzić do częściowej pionizacji (wyjście spod wojewodów) i funkcjonowania jak GRIW. Brak tego rozwiązania sprawia, że część naszych postulatów (finansowanie, ogólnopolskie procedury, systemowe podejście do BHP, systemowe podejście do rozwoju zawodowego i siatki płac), wg przedstawicieli resortu rolnictwa oraz GLW będzie niemożliwe do wprowadzenia.
 • GLW poinformował nas o wytypowaniu osoby do prowadzenia spraw medialnych IW w tym mediów społecznościowych.

Poniżej umieszczamy link do Rządowego Centrum Legislacji, gdzie znajdziecie wszystkie uwagi do ww. projektu ustawy:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325801/katalog/12632510#12632510

Reasumując, musimy być nadal czujni. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że los pracowników Inspekcji Weterynaryjnej jest niepewny. Nie wiadomo jakie będą zmiany legislacyjne a co za tym idzie również kadrowe i finansowe. Jedyną drogą jak nam pozostaje jest wspólne działanie. Nasz związek to nadal początek drogi i od Was zależy co będzie dalej.