W ostatnim czasie wystosowywaliśmy kilka pism, których treść zamieszczamy poniżej. Pierwsze z nich, do Pana Szymona Giżyńskiego, Sekretarza Stanu w MRiRW w sprawie braku cyklicznych rozmów na temat planowanych zmian legislacyjnych oraz skróconym czasem na przedstawienie opinii na temat projektu aktu prawnego. Drugie, do Głównego Lekarza Weterynarii, Pana Bogdana Konopki w sprawie bioasekuracji. Z kolei trzecie pismo, wystosowaliśmy do Szefa Służby Cywilnej, Pana Dobrosława Dowiat – Urbańskiego w sprawie jego udziału w konsultacji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego.

Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu MRiRW, pismo z dnia 4 października 2019

W dniu 01.10.2019 r. otrzymaliśmy do konsultacji, projekt: „Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego”. W związku z powyższym Zarząd Główny OZZPIW wnioskuje o ustosunkowanie się do poniższych uwag tj:
1. pomimo wielokrotnych zapewnień składanych osobiście przez Pana oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie rozpoczęły się cykliczne rozmowy ze stroną społeczną na temat planowanych zmian legislacyjnych;
2. nie poznaliśmy rozwiązań systemowych, które zostały zaproponowane w tzw. grupie roboczej w skład, której wchodzili powiatowi i wojewódzcy lekarze weterynarii;
3. zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych  (Dz. U. Z 2019 r. poz. 263) OZZPIW powinien otrzymać minimum trzydziestodniowy termin na przedstawienie opinii na temat projektu aktu prawnego. W ww. piśmie podają Państwo 21 dniowy termin, który może być zastosowany w przypadku wyższego interesu społecznego.
Nadal uważamy, że ustawa zmieniająca działania tak istotnej służby jaką jest IW nie powinna być wprowadzana bez dogłębnego przeanalizowania wszelkich wątpliwości wszystkich zainteresowanych stron.
W związku z powyższym wnosimy o wyznaczenie w trybie pilnym terminu spotkania z przedstawicielami OZZPIW oraz zmianę terminu wnoszenia uwag z 21 na 30 dni.

Dr lek. wet. Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii, pismo z dnia 7 października 2019

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (OZZPIW), reprezentujący pracowników każdego szczebla Inspekcji Weterynaryjnej, pragnie odnieść się do wynikającej z pisma nr GIWz-403-321/2019 z dnia 09.08.2019 r. sytuacji w zakresie przeprowadzania kontroli bioasekuracji w gospodarstwach. Nie możemy się zgodzić na kolejne nakładanie na pracowników naszej Służby obowiązków niemożliwych do wykonania.

Bazując na doświadczeniach osób zatrudnionych na szczeblu powiatowym IW, a zatem tych, którzy zostali zobligowani do zrealizowania tego polecenia w tak krótkim czasie, a także biorąc pod uwagę informacje trafiające do naszego Związku, od czasu nałożenia tego obowiązku oraz doświadczenia własne członków i Zarządu Związku, czujemy się zobligowani prosić Pana o ustosunkowanie się do następujących kwestii:

Pierwszy harmonogram odnoszący się do sposobu i trybu wykonywania kontroli bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, załączony do pisma nr GIWz-403-321/2018 z dnia 08.03.2018 r. budził już wtedy wiele wątpliwości. Ilość gospodarstw do skontrolowania, ilość aspektów koniecznych do weryfikacji podczas kontroli, czas potrzebny na wykonanie kontroli, prowadzenie postępowania administracyjnego po wizytach w gospodarstwach oraz niedobory kadrowe w powiatowych inspektoratach weterynarii to czynniki, które świadczyły o złożoności sprawy i należało je wziąć pod uwagę przy planowaniu zadań. Harmonogram, o którym mowa, zakładał wykonanie wszystkich kontroli z określeniem czasu ich wykonania zależnym od ilości stad oraz od faktu, czy zostaną przyznane dodatkowe etaty dla inspektoratów, dedykowane tym właśnie zadaniom. Istotnym jest fakt, że pierwszy rzut kontroli według wyżej wymienionego harmonogramu miałby zakończyć się w listopadzie 2021 r. – w powiatach z najliczniejszą ilością gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną przy otrzymaniu wzmocnienia kadrowego (440 etatów na ten cel).

Wszyscy wiemy, że takich etatów powiatowe jednostki IW do chwili obecnej nie otrzymały. W takiej sytuacji rozwiązaniem miała być modyfikacja harmonogramu kontroli, o czym świadczy zapis: „ W przypadku braku możliwości przyznania etatów według liczby gospodarstw zlokalizowanych w poszczególnych powiatach (załącznik nr 5 do pisma GLW o znaku: GIWz 403 151/2018 z 8 marca 2019 r.) harmonogram zostanie w przyszłości zmodyfikowany”. Czy Główny Lekarz Weterynarii mógł mieć wtedy na myśli, że czas na wykonanie kontroli zostanie skrócony? W naszym odczuciu nie. Zostało to przez nas potem potwierdzone podczas rozmów z nim.

Natomiast w sierpniu 2019 r. nasze jednostki otrzymały kolejny harmonogram dotyczący kontroli bioasekuracji. Jest to pismo Głównego Lekarza Weterynarii o znaku: GIWz-403-321/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. Zgodnie z informacjami zawartymi w tym piśmie unieważnił Pan poprzedni harmonogram. W tym samym piśmie, wskazuje Pan nowy termin wykonania kontroli bioasekuracji, w następujący sposób: „Kontrole powinny zostać wykonane bez zbędnej zwłoki, nie później niż do końca bieżącego roku”: Zaznaczamy, że nie dołączył Pan załączników odnośnie ilości stad w poszczególnych powiatach, wobec tego zadajemy sobie pytanie, czy powiat mający 100 stad i powiat posiadający 3000 stad są sobie równoważne w tym poleceniu służbowym?

Ciągłość w zarządzaniu administracją państwową, jak i budowanie zaufania do decydentów jest podstawą dobrego funkcjonowania każdej instytucji Państwa. Jak zatem wytłumaczy Pan pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej taki zwrot w sposobie podejścia do tematu bioasekuracji? Polecenia tak kuriozalnego w swojej treści nie potrafimy inaczej interpretować jak noszącego znamiona pomyłki.

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o rozszerzenie informacji na temat stworzonego przez Pana nowego harmonogramu i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jaki procent bioasekuracji po za strefami, na których obowiązują ograniczenia ze względu na wystąpienie ASF, Inspekcja Weterynaryjna wykonała na dzień 30 września 2019 r.?
  2. Jakie czynniki pozwoliły Panu Doktorowi nakazać takie przyspieszenie wykonywanie kontroli z bioasekuracji, skoro poprzedni harmonogram zakładał dłuższy o dwa lata termin o dwa lata oraz przydzielenie 440 nowych etatów?
  3. Czy jednostki otrzymują indywidualne zwolnienia z wykonania innych zadań na korzyść bioasekuracji?
  4. Dlaczego harmonogram przedstawiony przez Pana Doktora nie brał pod uwagę ilości stad na danym terenie?

Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oczekiwali, że przy podejmowaniu decyzji dotyczących wprowadzenia tak rozległej i czasochłonnej akcji, będzie brany pod uwagę głos osób mających tę pracę wykonywać. Mamy również prawo spodziewać się, że Główny Lekarz Weterynarii, przyjmując i planując kolejne zadania do wykonania przez Służbę, którą zarządza, odniesie się do jej potrzeb finansowo – kadrowych i nie podejmie decyzji niekorzystnej a nawet niemożliwej do wykonania przez pracowników.

Pracownicy IW, szczególnie ci, którym w ramach tego samego zakresu obowiązków nakazano dodatkowo przeprowadzać kontrole z zakresu bioasekuracji, doskonale wiedzą, że to nie jest tak zwyczajna sprawa, jak się wszystkim wydaje. Aby kontrole były wykonywane w sposób odpowiedni, to do ich przeprowadzania należy wyznaczyć doświadczonych pracowników IW, którzy znają nie tylko specyfikę produkcji trzody chlewnej, ale także wiedzą, jak prowadzić rozmowę z rolnikiem w trudnej dla niego sytuacji. Być może nie taka powinna być nasza rola w tym wszystkim, ale jednak nasi pracownicy starają się „przeprowadzić” producentów przez ten trudny, dla większości kompletnie niezrozumiały proces zmian i wprowadzania w życie kolejnych nakazów. Sytuacje „nerwowe” i „nieprzyjemne” są na porządku dziennym. Z tego powodu, zespoły kontrolne powinny być przynajmniej dwuosobowe. Mamy nadzieję, że Pan się z tym zgadza?

Dodatkowo istnieją ograniczenia w przeprowadzaniu kontroli w przypadku kontaktu pracownika z dzikami – ich zwłokami oraz tuszami (72 godziny, a taki kontakt jest powszechny, ze względu na konieczność pobierania przez tych samych pracowników próbek od dzików padłych i zabitych w wypadkach komunikacyjnych. Najważniejsze jednak jest to, że nie tylko kontrole wymagań z zakresu bioasekuracji w gospodarstwach ale przede wszystkim dalsze działania administracyjne pochłaniają mnóstwo czasu.

Opierając się na wyliczeniach i doświadczeniach pracowników IW czas kontroli dla gospodarstw małych, w których nie stwierdzono nieprawidłowości należy szacować na minimum 2-3 godziny wraz z dojazdem i wstępną weryfikacją gospodarstwa w bazie ARiMR. Proszę także wziąć pod uwagę bardzo duże stada trzody chlewnej oraz fermy, w których czas kontroli nie będzie liczony w godzinach, tylko dniach pracy. Takie gospodarstwa niejednokrotnie w swoich procedurach wewnętrznych wymagają od osób wchodzących na teren gospodarstwa podpisania oświadczenia, iż nie miały one kontaktu z trzodą chlewną przez minimum ostatnie 72 h. Wszyscy zadajemy sobie również sprawę, że prawie każda kontrola wiąże się później z wdrożeniem postępowania administracyjnego.

Przedstawiony powyżej schemat działania, to nie są dane „na wyrost”. Jeśli jest ktoś, kto robi to szybciej, to wiadomo, że ryzykuje brakiem dokładności, błędami w postępowaniu, brakiem możliwości indywidualnego podejścia do sprawy. Ryzykuje nie tylko swoją rzetelnością w pracy, ale także majątkiem przedsiębiorcy/rolnika.

Mamy nadzieję, że przedstawione przez Związek argumenty przyczynią się do przeprowadzenia ponownej analizy co do zadań stawianych przed pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej. Mamy nadzieję, że podziela Pan nasze zdanie, iż działania Służby Weterynaryjnej nie mogą być iluzoryczne, a wizerunek Inspekcji Weterynaryjnej nie powinien po raz kolejny ucierpieć. Już raport Najwyższej Izby Kontroli podkreślał nierzetelność wykonania kontroli z zakresu bioasekuracji w swoim raporcie KRR430.006, Nr ewid. 184/2017/P/17/046/KRR z dnia 8 stycznia 2019 r. Nie powinniśmy dopuścić, aby sytuacja po kolejnych dwóch latach walki z ASF powtórzyła się.

Pragniemy też zaznaczyć, że jako związek zawodowy mamy obowiązek podjąć się obrony zarówno naszych członków, jak i pracowników niezrzeszonych, kiedy ich prawa będą łamane, np. przez wywieranie nacisku na realizację niemożliwych do wykonania zadań pracowniczych. Mamy nadzieję, że Pan Doktor również nie będzie chciał dopuścić do takich sytuacji.

Będziemy oczekiwać odpowiedzi na kwestie poruszane w niniejszym piśmie. Jednocześnie wyrażamy prośbę o wyznaczenie daty spotkania, w najbliższym możliwym terminie, z przedstawicielami OZZPIW. Jest do omówienia wiele spraw, w tym szereg zmian, które czekają pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w niedalekiej przyszłości. Będzie to pierwsza możliwość indywidualnej rozmowy z Panem Doktorem od czasu objęcia przez Pana funkcji Głównego Lekarza Weterynarii. Poprzednie nasze prośby w tym zakresie niestety nie zaowocowały wspólnym spotkaniem.

Dobrosław Dowiat – Urbański, Szef Służby Cywilnej, pismo z dnia 14 października 2019

Mając na uwadze toczące się prace legislacyjne mające na celu reorganizację funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych oraz bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD572), Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej zwraca się z prośbą o przekazanie następujących informacji w trybie dostępu
do informacji publicznej:

  1. Czy Departament Służby Cywilnej wiedział o toczących się pracach Rządu nad wspomnianą ustawą?
  2. Czy został Pan, jako zwierzchnik Służby Cywilnej, poproszony o konsultację w sprawie projektu tej ustawy?
  3. Czy zgłaszał Pan jakiekolwiek zastrzeżenia, co do procedowanej ustawy pod kątem jej zgodności z ustawą o służbie cywilnej?
  4. Czy doszło do wymiany jakiejkolwiek korespondencji między Departamentem Służby Cywilnej a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównym Lekarzem Weterynarii, bądź Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w sprawie cytowanego we wstępie projektu tej ustawy?

Jednocześnie, również w trybie dostępu do informacji publicznej, wnosimy o przekazanie na adres mailowy: biuro@ozzpiw.pl całej dokumentacji, którą otrzymał Departament Służby Cywilnej w sprawie wskazanego projektu ustawy oraz dokumentacji, która powstała w Państwa Departamencie w tej sprawie.