Sz. P. Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej wyraża stanowczy sprzeciw wobec użytej argumentacji i sposobu odwołania Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii, Pana Krzysztofa Jażdżewskiego. Decyzja Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi, Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, była nie była poparta żadnymi przesłankami merytorycznymi. Została podjęta w najgorszym z możliwych stylu, ponieważ była wynikiem uległości Ministra wobec populistycznych nawoływań pewnej grupy społecznej. Nie można dopuszczać do sytuacji, w której wysoki urzędnik państwowy, działający wyłącznie na podstawie przepisów prawa, jest posądzany o nieuwzględnianie linii politycznej, a nawet o działanie na szkodę państwa.
To kuriozalne i bardzo niebezpieczne. Takie reakcje Ministrów mogą doprowadzić do braku chęci podejmowania przez organy administracji państwowej decyzji „niepopularnych” lecz koniecznych dla zachowania bezpieczeństwa Państwa oraz utrzymania stabilności gospodarki rolno–spożywczej w kraju. Czy liczą się tylko partykularne interesy?

 W związku z tym nie godzimy się na prowadzenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi polityki kadrowej opartej na uległości, bez uwzględniania merytorycznych, obiektywnych argumentów. Według naszej wiedzy, a także  zgodnie z przekazem medialnym odwołanie lek. wet. Krzysztofa Jażdżewskiego nastąpiło na skutek wydania przez niego pozwolenia na przywóz świń z Litwy z tzw. strefy czerwonej. Powyższe zezwolenia były wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, z późn. zm.). Wspomniany akt prawa wskazuje Głównego Lekarza Weterynarii jako właściwy organ władzy
do wydawania ww. pozwoleń. Podkreślić należy również, że rozporządzenie to określa warunki bezpieczeństwa epizootycznego, po spełnieniu których zezwolenie takie może zostać wydane i nie uwzględnia innych niż merytoryczne przyczyn odmowy jego wydania. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, w przypadku spełnienia przez wnioskodawcę wszelkich warunków, dotyczących danej sprawy, organ nie może odmówić wydania decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe należy sformułować następujący wniosek:  decyzja Ministra Ardanowskiego o odwołaniu Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii była pochopnym, krótkowzrocznym działaniem mającym na celu chwilowe zaspokojenie roszczeń protestujących. Należy przy tym zastanowić się, czy bezkrytyczna uległość Ministra wobec przedstawionych mu przez rolników „argumentów siły” bez uwzględnienia przesłanek merytorycznych świadczy dobrze o jego profesjonalizmie.

 Inspekcja Weterynaryjna jako instytucja nadzorcza często jest i będzie celem ataków podmiotów, które są poddawane jej kontroli. Decyzje podejmowane przez organy IW nie zawsze są rozumiane i dobrze odbierane przez społeczeństwo (np. likwidacja stad zwierząt, zakazy hodowli). Opierają się one jednak na obowiązujących przepisach prawa oraz wiedzy i doświadczeniu jej pracowników. To właśnie na tym budowane jest bezpieczeństwo epizootyczne kraju, bezpieczeństwo żywności i  funkcjonowanie wielomilionowego rynku rolnego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinien wspierać podległą mu służbę, a nie, jak w przypadku odwołania dr Jażdżewskiego, obarczyć winą Inspekcję Weterynaryjną i jej kierownictwo za niezadowolenie protestujących, szukając przy tym okazji do zdjęcia z siebie odpowiedzialności.

Pragniemy zdecydowanie podkreślić, że Inspekcja Weterynaryjna powinna znaleźć się poza władzą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , aby móc niezależnie, obiektywnie, solidnie wykonywać nałożone na nią, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym UE i krajowym, zadania. Natomiast powyżej opisana sytuacja kolejny raz obnaża prawdę, że podległość Inspekcji Weterynaryjnej Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi w większości przypadków do konfliktu interesów.

Do wiadomości:

  1. Jan Krzysztof Ardanowski- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  2. Paweł Niemczuk- Główny Lekarz Weterynarii
  3. Dobrosław Dowiat-Urbański – Szef Służby Cywilnej