Gliwice, dnia 3 czerwca 2024 r.

Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (OZZPIW) na podstawie §17 ust. 2,5,6,7 statutu OZZPIW zwołuje Walny Zjazd Związku w dniu 13 czerwca 2024 r., o godzinie 17.00 w trybie zdalnym. Walny Zjazd Związku będzie przeprowadzony w oparciu o poniższy porządek obrad:

 1. Otwarcie Zjazdu;
 2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarzy obrad;
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
 4. Wybór członków komisji: mandatowej, uchwał i wniosków;
 5. Stwierdzenie prawomocności zjazdu w pierwszym terminie;
 6. Wyznaczenie kolejnego terminu Zjazdu;
 7. Przerwa;
 8. Stwierdzenie prawomocności zjazdu w drugim terminie;
 9. Sprawozdanie Zarządu Związku;
 10. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego;
 11. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
 12. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań;
 13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Związku;
 14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego;
 15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej;
 16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Głównemu oraz Głównej Komisji Rewizyjnej;
 17. Przedstawienie zmian do statutu OZZPIW;
 18. Głosowanie na zmianami statutu OZZPIW;
 19. Przyjęcie uchwały o zmianach statutu OZZPIW;
 20. Przyjęcie uchwały o tekście jednolitym statutu OZZPIW;
 21. Przerwa;
 22. Przestawienie kandydatów do zarządu OZZPIW;
 23. Przedstawienie się kandydatów;
 24. Powołanie komisji skrutacyjnej;
 25. Głosowanie nad kandydatami;
 26. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej;
 27. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Zarządu Głównego OZZPIW;
 28. Przyjęcie wniosków, projektów uchwał i apeli do komisji;
 29. Przerwa;
 30. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków;
 31. Głosowanie w przedmiocie uchwał i wniosków, które zaprezentowała komisja uchwał i wniosków;
 32. Panel dyskusyjny;
 33. Podsumowanie Zjazdu – wspólna dyskusja nad kierunek działania;
 34. Zakończenie Zjazdu;

Zapraszamy wszystkich Członków do wzięcia udziału w Walnym Zjeździe. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod następującym adresem: https://ozzpiw.pl/walny2024