W dniu 23.01.2024 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu z Sekretarzem Stanu, Panem Jackiem Czerniakiem oraz ówczesną Panią Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. W pierwszej kolejności chcieliśmy przedstawić działalność OZZPIW i nasze podstawowe postulaty. Chcieliśmy się też dowiedzieć o planach MRiRW w sprawie najbliższych działań wobec naszej służby. Na prośbę Pana Ministra Jacka Czerniaka skierowaliśmy podsumowanie pisemne do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Czesława Siekierskiego. Zapraszamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem, chętnie też zapoznamy się z Państwa zdaniem na temat ważnych kwestii dla Inspekcji Weterynaryjnej.

Poniżej treść pisma

Pan Czesław Siekierski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

W dniu 23 stycznia 2024 r. przedstawicielki Ogólnopolskiego Związku Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej miały przyjemność spotkać się z reprezentacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj. sekretarzem stanu Panem Jackiem Czerniakiem oraz dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Panią Moniką Wilińską. Spotkanie miało na celu wzajemne poznanie się oraz naświetlenie aktualnej sytuacji Inspekcji Weterynaryjnej (IW). Ze względu na to, że było to pierwsze spotkanie, zasugerowano nam, aby podsumować nasze spostrzeżenia w formie pisemnej i przedstawić je Panu Ministrowi. Oczywiście liczymy na to, że będziemy mieć okazję przedstawić je także na spotkaniu bezpośrednim. Mamy również nadzieję na cykliczne spotkania, już w grupie roboczej, w celu wspólnego wypracowywania jak najlepszych rozwiązań zarówno dla Inspekcji Weterynaryjnej, jak i dla polskich przedsiębiorców, hodowców oraz rolników. Chcielibyśmy zostać także ujęci w gremiach, które już funkcjonują, a podejmują tematy związane z naszą pracą.

W związku z powyższym przedstawimy kwestie, na które od lat zwracamy uwagę i które ,w naszej ocenie, wymagają systemowych rozwiązań.

 1. Ustalenie ujednoliconego systemu wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej, co przyczyni się do zniwelowania istniejących różnic między poszczególnymi jednostkami i stanowiskami. Na poparcie tej prośby załączamy przykładowe różnice w pensji zasadniczej, na podobnych stanowiskach (zał. nr 1- dane z 2022 r.);
 2. Dążenie do realizacji postanowień przepisów o służbie cywilnej dotyczących środków budżetowych potrzebnych na finansowanie np. 1% tzw. dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe, nagrody celowe, odprawy, dodatki zadaniowe, funkcyjne. Precyzyjne planowanie budżetu w naszych jednostkach, odzwierciadlające rzeczywistość powinno zapobiec tym problemom. Obecnie najczęściej budżet jednostki jest planowany na bazie danych z poprzedniego roku i nie pozwala się dokonywać zmian uwzględniających powyższe składniki wynagrodzeń.
 3. Rozwiązanie, zgodnie z ustawą o Służbie Cywilnej, problemu tzw. podwójnego zatrudnienia dla Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz ich Zastępców. Dotyczy to osób, które pełniły te funkcje przed rokiem 2016. Zmiana prawna, która wtedy weszła w życie (był to projekt poselski, co ograniczyło możliwość konsultacji i vacatio legis) sprawiła, że pracownicy ci z umów o pracę weszli z dnia na dzień w tryb zatrudnienia na podstawie powołania. Skutkiem tego są sytuacje, że odwołanie powiatowego lekarza weterynarii równa się utraty przez niego pracy, a prawidłowo powinien on wracać na swoje poprzednie stanowisko, a którego nie posiadał.
 4. Tworzenie nowych etatów na realizację nowych zadań. Przed Inspekcją Weterynaryjną stoją kolejne wyzwania związane między innymi z nadzorem farmaceutycznym oraz certyfikowaniem przesyłek do Wielkiej Brytanii. Faktem jest, że Inspekcja Weterynaryjna zwiększyła zatrudnienie w ostatnich latach, jednak te etaty miały na celu uzupełnienie kadry ze względu na zadania, które IW otrzymywała w czasie ostatnich kilkunastu lat, a także kryzysy związane z występowaniem chorób zakaźnych (ASF, ptasia grypa) oraz wymaganiami państw trzecich np. USA, a co za tym idzie osoby dotychczas pracujące w Inspekcji, jak i nowo zatrudnione są maksymalnie obciążone obowiązkami. Dodanie więc nowego zadania powinno zawsze wiązać się z przyznaniem nowych etatów oraz środków finansowych na ich opłacenie.
 5. Zapewnienie środków na wypłatę wynagrodzeń za godziny nadliczbowe. W naszych apelach często o tym pisaliśmy, gdyż sytuacje kryzysowe wymagały od pracowników pracy poza godzinami urzędowania, a możliwości otrzymania czasu wolnego w tych przypadkach była prawie niemożliwa. Ostatnia zmiana w ustawie o Służbie Cywilnej, która na to pozwala, jest więc pozytywna. Niestety, otrzymujemy informacje od pracodawców w IW, że nie będą mogli z tej zmiany korzystać ze względu na brak środków budżetowych na ten cel.
 6. Doprecyzowanie i ujednolicenie ścieżki rozwoju zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej powiązanej ze ściśle określoną siatką płac oraz określenie wymogów koniecznych do spełnienia przy aplikowaniu na poszczególne stanowiska. Widzimy konieczność lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w Inspekcji Weterynaryjnej.
 7. Wsparcie w przygotowaniu analizy zagrożeń, uwzględniając zagrożenia ze strony czynników zakaźnych, na poszczególnych stanowiskach pracy (szczególnie terenowych oraz laboratoryjnych). Zapewnienie właściwej ochrony zdrowotnej pracowników – badania, opieka medyczna wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się chorobami odzwierzęcymi. Objęcie opieką osób ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi np. borelioza, gorączka Q.
 8. Zapewnienie wyższego poczucia bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności służbowych w terenie — poprzez opracowanie i wdrożenie jednolitych, ogólnopolskich procedur. Doprecyzowanie zasad współpracy w Policją.
 9. Powołanie rzecznika prasowego, który będzie miał na celu odpieranie krzywdzących i nieprawdziwych informacji na temat naszej pracy. Reagowanie w sytuacjach wymagających natychmiastowych i skutecznych działań, które nie zawsze są zrozumiałe a tym samym akceptowane społecznie. Wypowiadanie się w mediach i konferencjach prasowych.
 10. Prowadzenie kampanii informacyjnych na temat pracy Inspekcji Weterynaryjnej oraz zakresu jej kompetencji. Uświadamianie społeczeństwa, jak ważna jest to służba – odpowiadająca za bezpieczeństwo żywności, dobrostan zwierząt, dająca możliwość eksportu polskiej żywności pochodzenia zwierzęcego (często przedstawiane jako sukces naszego kraju).
 11. Wprowadzenie rozwiązań zapewniających spójność działania organów Inspekcji Weterynaryjnej poprzez jednolite podejście do „obsługi” petentów, nadzorowanych podmiotów, a także sprawną i skuteczną współpracę z innymi służbami, organami rządowymi oraz samorządowymi;
 12. Wprowadzanie zmian legislacyjnych, które będą miały na celu usprawnienie nadzoru weterynaryjnego w wielu obszarach, np. wprowadzenie możliwości „mandatowania” w dodatkowych zakresach, co zwiększyłoby skuteczność i szybkość procedowania niektórych spraw, modyfikację przepisów odnośnie zwalczania chorób zakaźnych, a także sprawniejsze implementowanie prawa unijnego, zarówno w zakresie dyrektyw, jak i przyjęcia tzw. przepisów okołorozporządzeniowych.
 13. Opracowanie, na poziomie centralnym, systemu szkoleń teoretycznych i praktycznych dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii.
 14. Rozpoczęcie prac nad lepszym funkcjonowaniem „wyznaczeń” tak, aby były one bardziej korzystne zarówno dla organów, jak i dla osób wyznaczonych.

Z wyrazami szacunku,
Sara Meskel
Przewodnicząca OZZPIW