Zapraszamy na Walny Zjazd OZZPIW!

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej pragnie poinformować o planowanym na dzień 5 listopada 2022 r. godz. 11:00 Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym. Miejsce zjazdu to: Węglokoks, Katowice, ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.

Porządek obrad Walnego Zjazdu OZZPIW – 5 listopada 2022 r.

 1. Otwarcie Zjazdu
 2. Przedstawienie gości
 3. Przemówienia gości
 4. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarzy obrad
 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 6. Przyjęcie nowych członków
 7. Wybór członków komisji: mandatowej, uchwał i wniosków
 8. Stwierdzenie prawomocności zjazdu w pierwszym terminie
 9. Wyznaczenie kolejnego terminu Zjazdu
 10. Przerwa 15 minut
 11. Stwierdzenie prawomocności zjazdu w drugim terminie
 12. Sprawozdanie Zarządu Związku
 13. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego
 14. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
 15. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań
 16. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Związku
 17. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 18. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej
 19. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Głównemu oraz Głównej Komisji Rewizyjnej
 20. Wybór członków komisji wyborczej
 21. Wybory do Zarządu Głównego OZZPIW
  1. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Głównego.
  2.  Zaprezentowanie kandydatów do Zarządu Głównego.
  3. Głosowanie (jawne lub tajne w zależności od ilości kandydatów)
  4.  Ogłoszenie wyników przez komisję mandatowo-skrutacyjną
 22. Wybory do Komisji Rewizyjnej OZZPIW
  1. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej OZZPIW.
  2. Głosowanie (jawne lub tajne w zależności od ilości kandydatów)
  3.  Ogłoszenie wyników przez komisję mandatowo-skrutacyjną
 23. Obiad
 24. Przyjęcie uchwały o wysokości składki.
 25. Przyjęcie wniosków i projektów uchwał.
 26. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 27. Głosowanie w przedmiocie wnioskowanych uchwał.
 28. Panel dyskusyjny.
 29. Podsumowanie Zjazdu – wspólna dyskusja nad kierunek działania.
 30. Zakończenie Zjazdu.