W imieniu pracowników Inspekcji Weterynaryjnej zwracamy się z prośbą wyjaśnienie formy przyznawania etatów i podwyżek od lipca 2022 r.

W obecnej chwili sposób przyznawania ww. pieniędzy jest zawiły i niezrozumiały, a powstałe przez to niedomówienia powodują rosnącą frustrację wśród pracowników IW. Efektem tego, są deklaracje odejścia z pracy, a jak doskonale wszyscy zdajemy sobie sprawę, w podwyżkach oraz dodatkowo przyznanych etatach chodzi raczej o zachęcenie do pracy. Niestety, w chwili obecnej dochodzą do nas informacje, spływające z jednostek terenowych, że wojewódzcy lekarze weterynarii podchodzą do przedmiotowej sprawy w bardzo różny sposób. Rozumiemy, że WLW w ramach swoich kompetencji decyduje o sposobie i ilości przyznanych pieniędzy podległym jednostkom powiatowym, mając na względzie oficjalne deklaracje MRiRW o podwyżkach, czujemy się w obowiązku przekazać naszym członkom dokładną ścieżkę przyznanych pieniędzy. W tej sytuacji wydaje się zasadnym, aby strona społeczna mogła uczestniczyć w tych ustaleniach. Niestety, nie spotkaliśmy się z taką wolą ze strony wojewódzkich lekarzy weterynarii.

Nieakceptowalnym dla nas jest również fakt nierównego potraktowania pracowników z pozostałych, poza powiatowymi, jednostek Inspekcji Weterynaryjnej (Główny Inspektorat, graniczne oraz wojewódzkie inspektoraty wraz z zakładami higieny weterynaryjnej), które to nie zostały ujęte w planie podwyżek na rok 2022 oraz planach zwiększenia zatrudniania. Taki stan rzeczy budzi niezadowolenie wśród pracowników i coraz intensywniejsze poszukiwania zatrudnienia w innych sektorach, czy jednostkach IW.

Jednym z przykładów jest tutaj ZHW w Warszawie, gdzie koniecznym było zaprzestanie prowadzenia całego pakietu badań z powodu braku personelu. Do podobnych sytuacji może dojść również w innych jednostkach, w przypadku braku pozyskania środków na wzrost wynagrodzeń.

Wnioskujemy zatem o przedstawienie nam Pana stanowiska w tej sprawie oraz możliwości działań mających na celu poprawę tej sytuacji. Strona związkowa oferuje pełną współpracę, aby rozwiązać powstały problem.

Z poważaniem,
Sara Meskel Przewodniczący OZZPIW