W związku z przyznaniem środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników  Inspekcji   Weterynaryjnej,   bazując   na   art.   21   ust.   2   ustawy o związkach zawodowych, przedstawia swoje stanowisko, w kwestii podziału tych środków. Wnioskujemy o potraktowanie  niniejszego  stanowiska  jako  podstawę do podjęcia rozmów w poszczególnych zakładach pracy.

Otrzymane środki finansowe nie są satysfakcjonujące i stanowią  jedynie  mały krok w poprawie warunków finansowych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, dlatego stanowczo uważamy, że w całości powinny one zasilić  pensje pracowników. Podwyżki te należą się każdemu pracownikowi Inspekcji Weterynaryjnej.

Nie udało się ustalić wspólnego stanowiska z Głównym Lekarzem Weterynarii, gdyż nie zostaliśmy zaproszeni do rozmów w tym zakresie. Wytyczne GLW co do podziału podwyżek nie spotkały się z naszą akceptacją.  Uważamy  je  za ogólnikowe i dające zbyt dużą możliwość nieobiektywnego, uznaniowego podejścia do rozdziału pieniędzy. Dodatkowo nie dotyczą one wszystkich pracowników.

W związku z tym, że OZZPIW jest związkiem zawodowym o charakterze międzyzakładowym, prosimy pracodawców, których pracownicy są zrzeszeni w tej organizacji, o wprowadzenie w życie,  przepisów  takich  jak: art. 27 ust.  3 ustawy o związkach zawodowych oraz art. 77(2) § 4 Kodeksu pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Główny OZZPIW wnioskuje o następujący podział środków na wzrost wynagrodzeń:

  1. Minimalny wzrost o 0,21 mnożnika dla pracowników i urzędników korpusu służby cywilnej w przeliczeniu na jeden etat;
  2. Minimalny wzrost o 350 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników spoza korpusu służby cywilnej w przeliczeniu na jeden etat;
  3. Zabezpieczenie środków według punktu 1 i 2 dla pracowników, których nieuwzględniona w sprawozdaniu RB-70 na dzień 31.12.2018 r.;
  4. Wolną  kwotę,   po   spełnieniu   powyższych   kryteriów,   przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń według wspólnych ustaleń z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników;
  5. Biorąc pod uwagę ograniczony fundusz na wzrost wynagrodzeń maksymalny wzrost mnożnika nie może przekraczać 0,32.

Należy zaznaczyć, że przedstawione  wytyczne  mają  ogólny  charakter.  Wiemy, że sytuacja w poszczególnych zakładach pracy może się różnić,  dlatego szczegółowe zasady, wytyczne należy wypracować wewnętrznie. Zdajemy sobie sprawę, że nie ma idealnego rozwiązania, ale chcemy, aby podział ten był w miarę możliwości sprawiedliwy. Apelujemy, by podział pozostałych środków zabezpieczał cel, o którym mówimy od samego początku. Chodzi o niwelowanie różnic płacowych zgodnie z art.18 (3c) Kodeksu pracy wobec osób pracujących na tych samych stanowiskach. Dodatkowo kategorycznie przeciwstawiamy się, aby podwyżki były przyznane czasowo albo były  wypłacane  w jakieś  innej  formie, np. dodatek zadaniowy, nagroda itp.