Walny Zjazd OZZPIW będzie zjazdem sprawozdawczym. Zakłada się następujące, najważniejsze punkty porządku obrad:

Część oficjalna zjazdu

 1. Otwarcie Zjazdu
 2. Przedstawienie gości
 3. Przemówienia gości
 4. Podsumowanie i dyskusja
 5. Przerwa

Część nieoficjalna zjazdu – tylko dla członków OZZPIW

 1. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie nowych członków.
 4. Wybór członków komisji: mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdanie komisji wyborczej w przedmiocie ważności Zjazdu.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Związku.
 7. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego.
 8. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej.
 9. Pytania uczestników zjazdu do przedstawionych sprawozdań.
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Głównemu oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.
 11. Propozycja zmian statutowych.
 12. Głosowanie na zmianami.
 13. Podanie wyników głosowania.
 14. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 15. Głosowanie w przedmiocie wnioskowanych uchwał.
 16. Panel dyskusyjny.
 17. Obrady członków zjazdu z poszczególnych województw – wybór reprezentantów regionalnych.
 18. Zatwierdzenie wyboru przez Zarząd Główny.
 19. Obrady członków zjazdu w poszczególnych zakładach pracy.
 20. Podsumowanie Zjazdu – wspólna dyskusja nad kierunek działania.
 21. Zakończenie Zjazdu.

Uprzejmie zapraszam i zachęcam do aktywnego udziału w Zjeździe.
w imieniu Zarządu Głównego OZZPIW
Sara Meskel