Poniżej prezentujemy treść pisma Wojewody Podkarpackiego, Pani Ewy Leniart, skierowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego popierające postulaty OZZPIW

Pan Jan Krzysztof Ardanowski,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa

W związku ze skierowanym do wojewodów pismem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 18 stycznia 2019 r. znak: OZZPIW.02.1.2019 z prośbą o poparcie działań Pana Ministra w sprawie wzmocnienia finansowego na podniesienie funduszu wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, pragnę zapewnić o pełnym poparciu wszelkich Pana inicjatyw podjętych zarówno w latach ubiegłych jak i obecnie na rzecz poprawy warunków płacowych pracowników Inspekcji, w tym zatrudnionych w wojewódzkiej powiatowych inspektoratach weterynarii województwa podkarpackiego.

Natomiast, pozostawiam ocenie Pana Ministra, w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, źródła pochodzenia środków na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń służb weterynaryjnych.
Biorąc pod uwagę niski stan uposażeń pracowników, a z drugiej strony istniejące i nowe wyzwania dla inspekcji weterynaryjnych, postulaty OZZPIW uznaję za zasadne i wymagające pilnego rozstrzygnięcia.

Liczę, że podjęte działania zakończą się pomyślnie.

Pismo Wojewody Podkarpackiego