Poniżej prezentujemy stanowisko Zarządu OZZPIW z dnia 19 lipca 2018,  wobec Unii Warzywno-Ziemniaczanej w nawiązaniu do ostatniego incydentu, z udziałem pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Nawiązując do posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jakie odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 19 lipca 2018 r. oraz wypowiedzi Pana Michała Kołodziejczaka dotyczącej publikacji na profilu Facebook Stowarzyszenia (o godzinie 12-stej dnia następnego) filmu obrazującego prace Inspekcji Weterynaryjnej, w imieniu Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (OZZPIW) pragnę Państwa poinformować, że jako związek zawodowy reprezentujemy wszystkich pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, niezależnie od ich przynależności związkowej i przedstawiamy poniżej swoje stanowisko w sprawie. 

Zarząd Główny OZZPIW

  • wyraża swoje zaniepokojenie słowami Pana Michała Kołodziejczak nt. w/w filmu ukazującego „…jak bioasekurację zachowują pracownicy weterynarii, to będzie szok, to będzie szok dla nas wszystkich”….
  • pragnie zwrócić Państwa uwagę na zapis art. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych stanowiący, że związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby, o których mowa w art. 2 ustawy, a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych
  • pragnie zwrócić Państwa uwagę na zapis art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej stanowiący, że lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności oraz osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2 tejże ustawy, wykonują powierzone czynności pod nadzorem i w imieniu organów Inspekcji
  • pragnie zwrócić Państwa uwagę na zapis art.22 w/w ustawy o IW, stanowiący, że pracownicy Inspekcji oraz osoby. o których mowa w art.16. 18 i 20, w zakresie wykony-wania czynności określonych w ustawie podlegają ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Mając na uwadze powyższe chcemy Państwa zapewnić, że jako związek zawodowy jesteśmy otwarci na dialog, a także wszelkie pytania z Państwa strony w zakresie działalności Inspekcji Weterynaryjnej w dobie zwalczania ASF. Wyrażamy także głębokie przekonanie, że Państwo mimo towarzyszących sprawie ASF emocjom zdają sobie sprawę z faktu, że pracownikom IW (oraz osobom wyznaczonym do wykonywania czynności inspekcyjnych) również zależy na polskiej rodzimej hodowli trzody chlewnej i na pewno nie jest naszą tj. Inspekcji intencją „zniszczenie” rolnika, „wybicie” wszystkich świń, bądź wybijanie ich bez podstaw prawnych.
Liczymy, że będziecie Państwo czynnie uczestniczyć w pracach nad projektami aktów prawnych związanych z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz będziecie wnosić swoje uwagi na etapie konsultacji społecznych.

Z poważaniem
Przewodnicząca OZZPIW

Sara Meskel