Postanowiliśmy zwrócić się do Ministra Rolnictwa, w celu uzyskania informacji o obiecanych etatach i podwyżkach dla Inspekcji Weterynaryjnej.

Gliwice, dnia 16 lipca 2018 r.

Pan Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Warszawa ul. Wspólna 30

       

Ogólnopolski Związek Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (OZZPIW) zwraca się do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie bieżących informacji dotyczących wynagrodzeń i nowych etatów w Inspekcji Weterynaryjnej.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy mieliśmy okazję zapoznać się z wieloma stanowiskami w sprawie bieżącej i przyszłej sytuacji Inspekcji Weterynaryjnej. Wszystkie zebrane wypowiedzi nasuwają jeden wniosek, z którym nie sposób się nie zgodzić – Inspekcja Weterynaryjna wymaga natychmiastowego wzmocnienia. Obecny kryzys związany z wybuchem ognisk afrykańskiego pomoru świń wiąże się z ogromnym zagrożeniem dla funkcjonowania Państwa Polskiego w zakresie ochrony zdrowia publicznego oraz finansów publicznych. Wzmocnienie tak dalece zaniedbanej przez ostatnie lata Inspekcji Weterynaryjnej, bez wątpienia jednej z najważniejszych dla utrzymania szeroko pojętego bezpieczeństwa Polski służb, jest obowiązkiem Państwa Polskiego względem jego obywateli. Ciężar dodatkowych obowiązków nakładanych na pracowników Inspekcji Weterynaryjnej bez zapewnienia im odpowiedniego wsparcia finansowego w postaci wyraźnych, godnych podwyżek wynagrodzenia, a także brak nowych, właściwie wyposażonych i jasno określonych co do obowiązków etatów wraz z niedomagającą organizacją, skupiającą się na zadaniach tu i teraz bez perspektywicznego myślenia powodują, że z każdym kolejnym dniem zła sytuacja naszej Służby staje się jeszcze trudniejsza. Mając na uwadze dobro Inspekcji Weterynaryjnej, godność jej pracowników oraz interes wszystkich powiązanych z nią grup społecznych i instytucji, zwracamy się do Pana z prośbą o otwartość w naszych wspólnych relacjach oraz wsparcie dążeń pracowników w sprawie wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej. W związku z tym, na podstawie możliwości dostępu do informacji publicznej, kierujemy prośbę o przesłanie dokumentów dotyczących:

  1. rozpatrzenia wniosku skierowanego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w powiatowych inspektoratach weterynarii o kwotę 36.661.000 zł oraz o zwiększenie zatrudnienia o 440 etatów? Informacje o przesłanym wniosku zostały zawarte w piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znak ŻW.eow.058.2.2018 z dnia 10 maja 2018 r.
  2. decyzji o przyznaniu Inspekcji Weterynaryjnej 321 etatów, z rezerwy celowej (pozycja 44) w ramach nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym? Informacja o pozytywnym załatwieniu sprawy – przyznaniu ww. etatów zastała przekazana przez Głównego Lekarza Weterynarii podczas spotkania z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w dniu 5 lipca 2018 r. Prosimy o przesłanie całej korespondencji w tej sprawie.
  3. rozpatrzenia pisma Głównego Lekarza Weterynarii do MRiRW z dnia 23.10.2017 r., (w marcu 2018 r., poinformowano o takim piśmie pracowników Inspekcji Weterynaryjnej), dotyczącego następujących zagadnień:
    1. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich inspektoratów weterynarii o 400 zł, a pracowników powiatowych inspektoratów o 600 zł brutto (w opinii Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej kwoty te są niewystarczające i mogą stanowić jedynie bazę do dalszych podwyżek)
    2. przyznania dodatkowych środków dla Granicznych Inspektoratów w Dorohusku i Koroszczynie.
    3. objęcia nadzorem zakładów zatwierdzonych do eksportu na rynek USA, co wiąże się z przyznaniem dodatkowych 41 etatów.

Ponadto, proszę o informację dlaczego obecne planowanie budżetu na rok 2019 r. nie zakłada wzrostu wynagrodzeń, o których mowa w punkcie 3a oraz przyznania środków na nowe etaty, zarówno w ramach nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym jak i spełnieniem zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie w całym kraju?

Prosimy o przesłanie skanów całej korespondencji między Głównym Inspektoratem Weterynarii a  Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a także innymi resortami, urzędami i organami zaangażowanymi w przedstawione powyżej sprawy na adres mailowy biuro@ozzpiw.pl

Z poważaniem

Sara Meskel

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku
 Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej