Co prawda, poniższy wpis ukazał się już na naszej stronie na Facebooku, ale postanowiliśmy go umieścić także na naszej stronie:

Pytania i odpowiedzi #1

Wiemy, że niektórzy mają wątpliwości co do tego, czy członkowie korpusu Służby Cywilnej, mogą należeć do Związku Zawodowego, szczególnie jeśli chodzi o Powiatowych Lekarzy Weterynarii i zastępców. Poprosiliśmy o opinię w tej sprawie prawnika (znającego sprawy związkowe). Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy:

„…Witam
W mojej ocenie nie ma przeszkód, aby powiatowi lekarze weterynarii mogli być członkami związku zawodowego i to zarówno na podstawie ustawy o służbie cywilnej jak i ustawy o związkach zawodowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej (dalej usc) powiatowi lekarze weterynarii wchodzą w skład korpusu służby cywilnej. Na podstawie art 52 pkt. 3a usc ustawodawca zalicza stanowisko powiatowego lekarza weterynarii do wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Wobec powyższego osoba taka, zgodnie z art 78 ust. 6 usc nie może pełnić funkcji w związkach zawodowych. Analizując ten przepis , należy uznać za G. Goździewiczem, że pojęcie funkcji w związkach zawodowych nie zostało ustawowo określone (por. G. Goździewicz, Wpływ instytucji zbiorowego prawa pracy na status prawny pracowników służby cywilnej i samorządu terytorialnego(w:) W. Sanetra (red.), Stosunki pracy w służbie…, s. 43-44). Funkcji w związkach zawodowych nie należy ograniczać do funkcji przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego czy sekretarza związku. Trzeba do nich zaliczyć również inne gremia funkcjonujące w ramach struktury związkowej. Należy podzielić pogląd, że zakaz ten odnosi się zarówno do funkcji w zakładowej, jak i ponadzakładowej organizacji związkowej. Przepis art. 78 ust. 6 usc uniemożliwia tworzenie związków zawodowych zrzeszających jedynie pracowników zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej nie mogą więc tworzyć „własnych” związków zawodowych i jeśli chcą korzystać z ochrony, muszą przystępować do innych organizacji związkowych, choć ich interesy oraz interesy pozostałych członków korpusu mogą być sprzeczne.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych (dalej uzz) prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych, przyznając go, obok pracowników (bez względu na podstawę stosunku pracy), również członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osobom skierowanym do pracy w zakładach pracy w celu odbycia służby zastępczej, a także osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej. W tym ostatnim przypadku agenci, aby skorzystać z prawa koalicji, nie mogą być jednak pracodawcami. Powiatowi lekarze weterynarii nie są pracodawcami w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawcą jest jednostka organizacyjna choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. W odniesieniu do Inspekcji Weterynaryjnej pracodawcami są powiatowe inspektoraty weterynarii i to również w odniesieniu do powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy. Powiatowi lekarze weterynarii reprezentują jedynie jednostki, na czele których stoją. Dlatego też, aby wykluczyć czynności „samego z sobą” czynności ze stosunku pracy w odniesieniu do powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy wykonuje wojewódzki lekarz weterynarii (art. 9 ust. 2 pkt. 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej). W tych przypadkach wojewódzki lekarz weterynarii reprezentuje pracodawcę jakim jest powiatowy inspektorat weterynarii. Zatem powiatowi lekarze weterynarii nie są pracodawcami, a tym samym przysługuje im prawo bycia członkami związków zawodowych (aczkolwiek bez prawa pełnienie jakichkolwiek funkcji w tych związkach)…”