Otrzymaliśmy odpowiedź na prośbę o spotkanie, od Szefa Służby Cywilnej, Pana Dobrosława Dowiata-Urbańskiego (sprawa poruszona w Raporcie z działań OZZPIW #4).

Warszawa, dnia 6 lipca 2018 r.

DSC.DS.3524.1.3.2018.ANP(2)                       

 

                                                                           Pani
Sara Meskel
Przewodnicząca
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pracowników Inspekcji Weterynaryjnych

 

Szanowna Pani,

wychodząc naprzeciw Pani prośbie zapraszam na spotkanie z kierownictwem Departamentu Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dogodny termin ustalą w trybie roboczym nasi współpracownicy.

Zła sytuacja finansowa służby cywilnej, w tym pracowników sektora weterynaryjnego jest mi doskonale znana. Robię wszystko co możliwe, w zakresie posiadanych kompetencji, by wpłynąć pozytywnie na decyzje dotyczące założeń budżetowych na kolejne lata, które przynajmniej w części poprawiłyby sytuację kadrowo-finansową pracowników inspekcji weterynaryjnych.

W ubiegłym tygodniu spotkałem się zarówno z Krajową Radą Lekarsko-Weterynaryjną, jak i przedstawicielami Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Łączę nadzieję, że wspólna praca wszystkich zainteresowanych podmiotów, włączając w to samorząd pracowników weterynarii oraz związki zawodowe pozwoli na wypracowanie rozwiązań pozytywnie wpływających na sytuację kadrowo-finansową tego szczególnie istotnego sektora administracji rządowej w terenie, jak i na bezpieczeństwo gospodarcze i społeczne naszego kraju.

Korzystając z okazji, nawiązując do pisma nr OZZPIW.02.5.2018, serdecznie gratuluję Pani wyboru na Przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnych. Objęła Pani tę odpowiedzialną funkcję w wyjątkowo trudnych okolicznościach. Jestem przekonany, że będzie ją Pani wypełniać znakomicie, a wszyscy pracownicy inspekcji weterynaryjnych mogą liczyć na wsparcie ze strony OZZPIW.

 

Z poważaniem

                                                                                                    Dobrosław Dowiat-Urbański

Szef Służby Cywilnej

/podpisano cyfrowo/