Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej przypomina, że zgodnie z pismem Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 10.02.2022 r., środki przeznaczone na podwyżki mają zostać uruchomione w powiatowych inspektoratach weterynarii od 1 lipca 2022 r. W związku z czym oraz  zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022r., poz. 854) należy pamiętać, że pracodawca, jeżeli jeszcze tego nie zrobił, powinien rozpocząć proces uzgodnień z organizacją związkową co do podziału tych środków.

Warto też zwrócić uwagę, że w uchwale z 28 maja 1998 r. sygn. akt III ZP 13/98 Sąd Najwyższy wskazał, że tryb uzgadniania nie ogranicza się tylko do zasięgnięcia opinii lub uzyskania zgody na propozycję pracodawcy, lecz obejmuje również rozmowy i rokowania z przedstawicielami wszystkich związków działających w zakładzie, które powinna zainicjować osoba reprezentująca pracodawcę w celu zapewnienia czynnego udziału tych związków w procedurze współdziałania.

Pojęcie „wyrażenie zgody” na określoną czynność prawną nie jest tożsame z pojęciem działania „w uzgodnieniu”, pomimo iż obie te instytucje prawne należą do grupy form współdziałania oznaczonych podmiotów, które dla osiągnięcia skutków prawnych wymagają zgodnych stanowisk, ale nie zawierają tej samej treści. Termin „w uzgodnieniu” oznacza tryb wspólnego działania oznaczonych przez prawo podmiotów, podejmujących współdziałanie w opracowaniu projektu decyzji pracodawcy, a nie tylko wyrażenia zgody na propozycję pracodawcy.

W związku z powyższym zachęcamy przedstawicieli OZZPIW do udziału w ww. uzgodnieniach. Jednocześnie przypominamy, że taki przedstawiciel może zostać wyłoniony spośród członków związku na mocy uchwały Zarządu Głównego OZZPIW (w załączniku wzór dokumentu wyboru reprezentanta).

Z przykrością informujemy, że OZZPIW do tej pory nie otrzymał od decydentów wiążącego stanowiska odnośnie podwyżek w pominiętych jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej. Podkreślamy, po raz kolejny, że brak podwyżek dla wszystkich pracowników jest dla nas niedopuszczalny i mocno przez nas krytykowany przy różnych okazjach. Na równi z osobami, których dotknęła ta sytuacja, czekamy na najbliższą zmianę Ustawy budżetowej, aby zweryfikować czy błąd ten zostanie naprawiony.

Ostatnie przyjęcie członków w tym półroczu nastąpi 30 czerwca 2022 r. Zachęcamy do przystąpienia.

Załącznik nr 2 MOZ OZZPIW wybór reprezentanta