Zapraszamy na Walny Zjazd OZZPIW!

Zarząd Główny OZZPIW, czyli Sara, Przemek i Dorota, zapraszają członków OZZPIW, osoby, które chciałyby zostać naszymi członkami oraz „wolnych słuchaczy” na spotkanie poświęcone działalności naszego Związku. Na spotkaniu odbędzie się walne zgromadzenie związku oraz dyskusja na temat bieżących problemów w Inspekcji Weterynaryjnej, oraz możliwości, jakie mamy, aby się z nimi mierzyć. Nie jest tajemnicą, że siłą każdej organizacji są ludzie, którzy ją tworzą — naprawdę w to wierzymy i bardzo nam zależy na Waszej obecności.

Do udziału zaprosiliśmy również strony tworzące Porozumienie Warszawskie, które ma za zadanie wspólne dążenie do poprawy warunków dla wszystkich środowisk związanych z weterynaryjnym nadzorem.

Miejsce zjazdu to hotel Holiday Inn Łódź, ul. Piotrkowska 229/231, 90-456 Łódź, godz. 11:00.


Wyświetl większą mapę

 

Porządek obrad Walnego Zjazdu OZZPIW – 6 listopada 2021 r.

 1. Otwarcie Zjazdu
 2. Przedstawienie gości
 3. Przemówienia gości
 4. Podsumowanie i dyskusja
 5. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza obrad.
 6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 7. Przyjęcie nowych członków.
 8. Wybór członków komisji: mandatowo-skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
 9. Sprawozdanie komisji wyborczej w przedmiocie ważności Zjazdu.
 10. Sprawozdanie Przewodniczącego Związku.
 11. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego
 12. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej.
 13. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań.
 14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
 15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej.
 16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Głównemu oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.
 17. Wybory uzupełniające do Zarządu Głównego OZZPIW.
  1. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Głównego.
  2.  Zaprezentowanie kandydatów do Zarządu Głównego.
  3. Głosowanie (jawne lub tajne w zależności od ilości kandydatów)
  4.  Ogłoszenie wyników przez komisję mandatowo-skrutacyjną
 18. Propozycja zmian statutowych.
 19. Podjęcie uchwał o zmianach w statucie.
 20. Podanie wyników głosowania.
 21. Przyjęcie wniosków i projektów uchwał.
 22. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 23. Głosowanie w przedmiocie wnioskowanych uchwał.
 24. Panel dyskusyjny.
 25. Zatwierdzenie wyboru przez Zarząd Główny.
 26. Podsumowanie Zjazdu – wspólna dyskusja nad kierunek działania.
 27. Zakończenie Zjazdu.