W dniu 18.08.2021 r. wzięliśmy udział w spotkaniu w MRiRW. Na to spotkanie zostaliśmy zaproszeni przez Ministra Grzegorza Pudę. Pomimo tego ani minister, ani jego zastępca nie pojawili się. W spotkaniu ze strony ministerstwa wzięła udział Dyrektor Departamentu Hodowli Zwierząt Magdalena Zasępa oraz kilku pracowników resortu. Obecny był również GLW Mirosław Weltz oraz zastępca GLW Katarzyna Piskorz.

Spotkanie dotyczyło planowanych zmian w tzw. cennikach. Przedstawiciele SULW (Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii), omówili problematykę braku rewaloryzacji kwot za wykonywane czynności, trudności przy zawieraniu umów oraz drastyczne opóźnienia w wypłacaniu należnych pieniędzy za wykonane zadania. Przedstawili swoje propozycje oraz oczekiwania. Podczas swojej wypowiedzi zaznaczyli również, że równocześnie ze zmianami w cennikach musi iść wzrost pensji dla pracowników etatowych IW. Wszyscy byli zgodni co do faktu, że zarobki w IW są bardzo niskie, i że fakt ten jest przyczyną odchodzenia wykwalifikowanej kadry. Z naszej strony oraz przedstawicieli sekcji pracowników weterynarii NSZZ Solidarność oczywiście temat ten został bardziej rozwinięty. Oczywiście poparliśmy GLW w staraniach o dodatkowe etaty jednakże podkreśliliśmy fakt bezzwłocznej konieczności rewaloryzacji wynagrodzeń obecnych pracowników oraz przedstawiliśmy brak wpływu nowych etatów na ilość pracowników merytorycznych w IW (na podstawie sytuacji z etatami na RHD). Ponieważ kolejne spotkanie wyznaczone na dzień 06.09.2021 r. ma również dotyczyć wynagrodzeń lekarzy wyznaczonych zwróciliśmy się do GLW o wyznaczenie odrębnego spotkania, na którym poruszone zostaną tylko problemy dotyczące płac pracowników etatowych. Ponieważ GLW nie był w stanie przedstawić nam od razu konkretnej daty, zwrócimy się do niego na piśmie.