Szanowni Pracodawcy w Inspekcji Weterynaryjnej.

Przekazujemy na Państwa ręce stanowisko naszego Związku w sprawie wysyłania pracowników na tzw. „przymusowy urlop”. Do naszej informacji trafiły głosy o takich planach w niektórych jednostkach. Wierzymy, że to są incydentalne przypadki, jednak pismo przekazujemy wszystkim pracodawcom, gdyż nie wiemy jakich jednostek ta sprawa dotyczy. Jesteśmy też gotowi, aby podjąć rozmowy w sprawach indywidualnych zarówno z pracodawcami jaki i pracownikami. Mamy nadzieję, że będziemy się wzajemnie wspierać i z takim nastawieniem doczekamy końca epidemii. Z góry dziękujemy za zrozumienie i współpracę. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, działający również jako międzyzakładowa organizacja związkowa, pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie w związku ze zmuszaniem pracowników do wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Wskazać należy, iż prawo do urlopu wypoczynkowego jest prawem podmiotowym pracownika o charakterze osobistym, tym samym jest świadczeniem, które pracodawca udziela w porozumieniu z pracownikiem zgodnie z planem urlopów lub po uzgodnieniu z pracownikiem – na jego wniosek, na co wskazują przepisy art. 162‑163 k.p. Brak jest podstaw prawnych uzasadniających zmuszanie pracowników do wykorzystywania bieżącego urlopu wypoczynkowego, nawet w stanie epidemii jaki obecnie jest w Polsce.

W odniesieniu natomiast do zaległego urlopu wypoczynkowego, to zgodnie z art. 168 k.p. to urlopu niewykorzystanego, zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672. Opisany normą art. 168 k.p. obowiązek udzielenia tzw. „zaległego urlopu” jest bowiem realizowany w różnych sytuacjach prawnych, np. w okolicznościach uzasadniających przesunięcie urlopu z przyczyn określonych w art. 164 i 165 k.p. lub w okolicznościach, w których zaległość urlopowa powstała z innych przyczyn. Jedną z takich sytuacji jest także udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, na co jednoznacznie w swoich rozważaniach wskazuję Sąd Najwyższy (wyrok  Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2003 r., sygn. akt I PK 403/02, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2004 r., sygn. akt I PZP 4/04, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2006 r., sygn. akt I PK 124/05). Powyższy przepis rodził wątpliwości, czy pracodawca może wydać wiążące polecenie wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego w przewidzianym w kodeksie terminie, jednak orzecznictwo stoi na stanowisku, iż pracodawca może nakazać pracownikowi wykorzystanie urlopu zaległego, ale tylko wówczas gdy pracownik jest w okresie wypowiedzenia lub gdy zbliża się okres wykorzystania zaległego urlopu.

         W związku z powyższym pracodawca nie może zmuszać pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, w tym zaległego nawet w stanie epidemii, albowiem jest to działanie niezgodne z prawem, dlatego też wnosimy o zaprzestanie takich działań.