Publikujemy treść pisma, które zostało wysłane do Głównego Lekarza Weterynarii, w sprawie naszych wątpliwości, co do polecenia wykonywania kontroli ferm kontraktowych Agri Plus. Życie i zdrowie naszych pracowników jest wartością nadrzędną w związku z tym nasza organizacja związkowa sprzeciwia się poleceniu wykonywania tych kontroli. Liczymy na wzięcie pod uwagę naszego stanowiska. Czekamy również na uwagi Państwa w tej sprawie i liczymy na poparcie naszego stanowiska, gdyż to Państwo są bezpośrednio odpowiedzialni za czuwanie nad bezpieczeństwem pracowników powiatowych inspektoratów weterynarii oraz lekarzy wyznaczonych. 

W dniu 07.04.2020 r. do zarządu OZZPIW dotarła informacja o wydaniu przez Głównego Lekarza Weterynarii polecenia przeprowadzenia w trybie pilnym kontroli gospodarstw należących do firmy „AGRI PLUS” oraz gospodarstw kontaktowych (pismo nr GIWz.432.171.2020 z dnia 06.04.2020 r.).

Jako przedstawiciele pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, biorąc pod uwagę art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r o związkach zawodowym oraz § 13, ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pragniemy odnieść się do tego polecenia. Uważamy, że jego realizacja nie jest możliwa i wnosimy o jego cofnięcie, modyfikację (użycie np. narzędzi w formie zdalnej) bądź przesunięcie do czasu, kiedy sytuacja epidemiczna Polski będzie bezpieczna.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z art. 207 § 2 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Z kolei z art. 210 § 1 kodeksu pracy wynika, iż  w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Mając na uwadze cytowane przepisy prawne oraz obecną sytuacją epidemiczną w kraju (związana z wirusem SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę COVID-19), należy rozważyć konieczność zleconej przez Pana kontroli. Zwłaszcza, że w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca zobowiązany jest, w miarę możliwości, zapewnić by wirus SARS-Cov-2 nie rozprzestrzeniał się w miejscu pracy, co w szczególności oznacza taką organizację pracy, która ograniczy osobiste kontakty pomiędzy pracownikami i innymi osobami trzecimi, tak aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w miejscach gdzie dochodzi do skupisk ludzi zwiększających ryzyko zarażenia. Tymczasem zlecone przez Pana kontrole wymagają przemieszczania się pracowników IW, lub lekarzy wyznaczonych, do różnych gospodarstw oraz kontaktu z wieloma osobami (właścicielami, pracownikami). Pomimo zobowiązania powiatowych lekarzy weterynarii do każdorazowej weryfikacji statusu epidemicznego w danym gospodarstwie przed przeprowadzaniem kontroli, nie ma pewności co do bezpieczeństwa odwiedzających podmioty. Biorąc pod uwagę długi okres inkubacji oraz obecność osób zarażonych nie wykazujących objawów, informacje otrzymywane z PPIS nie gwarantują braku zagrożenia (o ile w ogóle te informacje wpłyną na czas). Prowadzenie tych działań w obecnej sytuacji, pomimo zachowania rygorystycznych zasad bezpieczeństwa bioasekuracji, stanowi zbyt duże ryzyko dla kontrolujących i może również skutkować przeniesieniem zakażenia na rodziny pracowników IW, jak lekarzy wyznaczonych.

Polecenie zawiera weryfikacje wszystkich gospodarstw posiadających kontrakt z „AGRI PLUS”. Prowadzenie rozszerzonej kontroli bioasekuracji na taką skalę jest niemożliwe do wykonania. Proszę zwrócić uwagę, że w niektórych powiatach do weryfikacji wyznaczonych zostało kilkadziesiąt gospodarstw, więc termin do przeprowadzenia tych kontroli jest mało realny do spełnienia, nawet w zwykłych okolicznościach.

Jako osoby na co dzień pracujące na najniższych szczeblach w IW zdajemy sobie sprawę z powagi zagrożenia, jakie stanowi rozprzestrzeniający się afrykański pomór świń, niemniej jednak nie możemy być obojętni na narażanie zdrowia i życia pracowników poprzez polecenia generujące, w tak trudnym dla wszystkich czasie, działania nie do zrealizowania. Trudno też uzasadnić, aby te kontrole miały wpływ na ograniczenie rozprzestrzeniania się ASF.

Mając na uwadze powyższe, liczymy na przychylenie się do wniosku Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.