Gliwice, dnia 6 czerwca 2018 r.

Znak: OZZPIW.00.3.2018

Zarządzenie nr 1/2018
Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

z dnia 6 czerwca 2018 r.

 w sprawie przyjęcia nowych członków

§ 1.

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu przyjmuje się w poczet członków Związku następujące osoby:

/lista osób/

Podpisano:

Sara Meskel

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej