Poniżej treść komunikatu:

KOMUNIKAT SYGNATARIUSZY KOMITETU PROTESTACYJNEGO POROZUMIENIA WARSZAWSKIEGO
W dniu 1 grudnia 2022 r. w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbyło się posiedzenie Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego, które było poświęcone planom dalszych działań związanych z realizacją postulatów waloryzacji wynagrodzeń dla wyznaczonych lekarzy weterynarii oraz regulacji płacowych dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej nieobjętych dotychczasowymi podwyżkami.

Podczas posiedzenia zwrócono uwagę, że formuła dotychczasowych działań Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego polegająca na negocjacjach z przedstawicielami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyczerpała się. Zorganizowanie pikiety pod Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi też nie zmieniło zasadniczo postawy Ministra Rolnictwa w tej sprawie. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi na naszą petycję. Warto, co prawda podkreślić, że długie i niezwykle trudne rozmowy, do których nasza strona była zawsze perfekcyjnie przygotowana przyniosły niewątpliwe sukcesy w postaci podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej szczebla powiatowego, zmianę Art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej powodującego możliwość bardziej elastycznego zawierania umów przez urzędowych lekarzy weterynarii oraz częściowych podwyżek wynagrodzeń dla nich, a także utrzymanie naliczania wynagrodzeń w dużych ubojniach od sztuki, a nie jak było w pierwotnym projekcie 51 zł za godzinę. Aby zrealizować pozostałe nasze cele należy podjąć bardziej zdecydowane i bardziej skoordynowane działania, w które czynnie zaangażują się urzędowi lekarze weterynarii i pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej. Warto przypomnieć, że w naszym kraju jest około 3,5 tys. urzędowych lekarzy weterynarii i około 5,5 tys. pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. List otwarty wysłany z naszej inicjatywy w lipcu br. do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, który był jednocześnie deklaracją przystąpienia do protestu oraz wypowiedzenia umów podpisało 2442 lekarzy weterynarii. Dawało to nadzieję na sukces. Deklarację przyjazdu i uczestnictwa w ogólnokrajowym zjeździe lekarzy weterynarii na ręce prezesów izb okręgowych złożyło 229 lekarzy weterynarii. Tymczasem w Walnym Zjeździe Stowarzyszenie Urzędowych Lekarzy Weterynarii we wrześniu br., na którym szeroko dyskutowano formy protestu, uczestniczyło zaledwie 55 osób. A na pikietę pod Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjechało ostatecznie około 150 osób.

Wychodząc naprzeciwko postulatom urzędowych lekarzy weterynarii, sygnatariusze Porozumienia Warszawskiego spotkali się wczoraj z agencją PR zarządzania kryzysowego, która obsługiwała między innymi protest kontrolerów ruchu lotniczego. Jej przedstawiciele wprost wskazali, że podstawą skutecznych działań PR i przeprowadzeni protestu jest wcześniejsze wypowiedzenie umów lub publiczna deklaracja ich niepodpisywania na 2023 r. Podobnie wypowiadały się agencje PR, z którymi prowadzono rozmowy jeszcze w sierpniu br. Musi to dotyczyć znacznej liczby – ponad 80% urzędowych lekarzy weterynarii, tak aby mieć mocny argument w negocjacjach z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Apelujemy więc do wszystkich Państwa o złożenie deklaracji o niepodpisywaniu umów z powiatowymi lekarzami weterynarii na 2023 rok. Na stronach Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Okręgowych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych, Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii i Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „Medicus Veterinarius” znajdziecie Państwo treść deklaracji. Należy ją wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać do biura izby okręgowej lub bezpośrednio do biura Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w terminie do 8 grudnia br.
Jednocześnie ostrzegamy, że podpisanie umowy wyłącznie na pierwszy kwartał 2023 roku wiąże się ze złożeniem deklaracji podatkowej, która będzie obowiązywać na cały przyszły rok. Wpłynie to na kolejne miesiące, w których okazać się może, że pierwotny wybór nie będzie korzystny dla danego lekarza weterynarii!


Liczbę urzędowych lekarzy weterynarii gotowych wypowiedzieć dotychczasowe umowy lub nie podpisywać nowych umów na 2023 rok Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przedstawi na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, tak aby jej członkowie mogli świadomie zdecydować o ewentualnym dalszym wsparciu działań w ramach Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego.

Sygnatariusze Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego

Deklaracja niepodpisywania umów dla ULW