Przedstawiamy treść pisma, skierowanego do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sytuacji finansowej w jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (OZZPIW) wnosi do Pana Ministra o jak najszybsze rozwiązania sprawy zamrożenia funduszu nagród w administracji rządowej.

Zamrożenie tegorocznego funduszu nagród wynikało z ustawy z 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400) i zgodnie z wszelkimi zapewnieniami miało obejmować wyłącznie rok budżetowy 2021 r.

W trakcie wprowadzania tej zmiany nasz Związek apelował o wycofanie się z tych planów, ze względu na specyficzną sytuację naszych jednostek. Niejednokrotnie podkreślaliśmy, że większość dysponentów środków budżetowych w Inspekcji Weterynaryjnej nie tworzy funduszu nagród, o którym mówi art. 93 ustawy z dnia 21 lipca 2008 r. o służbie cywilnej, ponieważ nie posiada na to środków finansowych. Tym samym zabrane 2,97% w większości przypadków zmniejszyło fundusz wynagrodzeń w paragrafach płacowych 01033 i 01034. Ewentualne dodatkowe środki finansowe wypłacane pracownikom w postaci nagród uznaniowych, dodatków zadaniowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, pochodzą w większości z „zaoszczędzonych pieniędzy”. Oszczędności te wynikają z absencji chorobowej pracowników, ich  przebywania na zasiłkach opiekuńczych, urlopach macierzyńskich itp., oraz z niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki). Powyższe sytuacje zawsze wiążą się z przejęciem dodatkowych obowiązków przez pozostałych pracowników w jednostce.

Już tegoroczne obcięcie środków finansowych o ww. wskaźnik skutkuje w części jednostek brakiem funduszy na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Pozostawienie takiej sytuacji bez zmian może doprowadzić koniecznością zmniejszenia zatrudnienia, lub ograniczeniem i tak już niskich wynagrodzeń.

Obecne wydarzenia związane z grypą ptaków i afrykańskim pomorem świń, ciągle niepewna sytuacja z COVID-19, stale potwierdzają, że pojawianie się chorób zakaźnych łączy się z wysokimi kosztami zwalczania oraz stratami finansowymi. Prawidłowe realizowanie obowiązków należących do Inspekcji Weterynaryjnej skutecznie zmniejsza ryzyko pojawienia i rozprzestrzeniania chorób zakaźnych zwierząt. Aby móc realizować swoje zadania Inspekcja Weterynaryjna musi dysponować odpowiednim zapleczem kadrowym oraz posiadać środki finansowe na wynagrodzenia dla pracowników.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do Pana Ministra, jako osoby odpowiedzialnej za realizację polityki finansowej Rady Ministrów, o odstąpienie od dalszego ograniczania środków finansowych dla Inspekcji Weterynaryjnej. Zwracamy się również  z prośbą o podjęcie działań mających na celu odstąpienie od zmniejszania środków finansowych na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz przywrócenie zamrożonych na 2021 r. środków na fundusz nagród przy planowaniu budżetu roku 2022.

Jednocześnie, jako reprezentanci pracowników Służby Cywilnej, biorąc pod uwagę założenia przyszłorocznego budżetu ogłoszonego przez Rządu RP, wnosimy o wzrost kwoty bazowej o co najmniej 3% w roku 2022.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca OZZPIW
Sara Meskel

Do wiadomości:

  1. Szef Służy Cywilnej
  2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  3. Główny Lekarz Weterynarii