Przedstawiamy treść pisma, skierowanego do ministra Zbigniewa Ziobry, w sprawie wydarzeń w Dawidach.

Gliwice, dnia 5 grudnia 2018 r.

Pan Zbigniew Ziobro
Prokurator Generalny
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

W świetle wydarzenia, które miało miejsce w dniu 17 lipca 2018r. w miejscowości Dawidy powiat parczewski województwo lubelskie Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej pragnie wyrazić swoje oburzenie oraz złożyć oficjalną skargę na działania zarówno Policji jaki i Prokuratury Rejonowej w Parczewie.

Sprawa, którą pragniemy przedstawić Panu Ministrowi dotyczy przetrzymywania trojga Inspektorów Weterynaryjnych będących urzędnikami państwowymi wbrew swojej woli około 8 godzin w samochodzie służbowym przez członków Stowarzyszenia Unii Warzywno-Ziemniaczanej, uniemożliwiając im swobodne poruszanie się i wykonywania czynności służbowych oraz skandaliczną decyzję Prokuratury w Parczewie o umorzeniu dochodzenia sygn.RSD-498/18 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie:

  1. „zaistniałego w dniu 17 lipca 2018 roku w miejscowości Dawidy, gm. Jabłoń, pow. parczewskiego, woj. lubelskiego, pozbawienia wolności pracowników Inspekcji Weterynaryjnej poprzez przetrzymywanie ich w sposób nielegalny w samochodzie osobowym marki Skoda Octavia o nr rej. (…) przez członków Stowarzyszenia Unii Warzywno-Ziemniaczanej oraz protestujących rolników, tj. o czyn z art. 189 § 1 kk.
  2. zaistniałego w dniu 17 lipca 2018 roku w miejscowości Dawidy, gm. Jabłoń, pow. parczewskiego, woj. lubelskiego, wypowiadania gróźb karalnych pod adresem lekarzy weterynarii (…) celem zmuszenia ich do odstąpienia od wykonywania czynności służbowych przez członków Stowarzyszenia Unii Warzywno -Ziemniaczanej oraz protestujących rolników, tj. o czyn z art.224 § 2 kk.
  3. zaistniałego w dniu 17 lipca 2018 roku w miejscowości Dawidy, gm. Jabłoń, pow. parczewskiego, woj. lubelskiego, wbrew zakazowi określonemu w § 2 pkt. 6 rozporządzenia nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 czerwca w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego członkowie Stowarzyszenia Unii Warzywno-Ziemniaczanej oraz grupa rolników zorganizowali zgromadzenie w trakcie którego zatrzymali na drodze samochód osobowy marki Skoda Octavia o nr rej. (…), którym poruszali się lekarze weterynarii, uniemożliwiając im przejazd i udaremniając wykonanie czynności służbowych związanych ze zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt, tj. o czyn z art. 78 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.”

Biorąc pod uwagę powyższe Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, zwraca się z wnioskiem o dokładne zbadanie postępowania organów ścigania w przedmiotowej sprawie, w szczególności o weryfikację czy wykonano wszystkie niezbędne czynności dowodowe, w tym zabezpieczono nagrania i sprzęt, którym członkowie Stowarzyszenia Unii Warzywno-Ziemniaczanej nagrywali uwięzienie pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

W ocenie OZZPIW niedopuszczalne jest bowiem umorzenie postępowania przez organy ścigania w ww. sprawach w sytuacji, gdy już tylko z materiału filmowego kręconego przez członków Stowarzyszenia Unii Warzywno-Ziemniaczanej, niezbicie wynika, że w dniu 17 lipca 2018 r. członkowie tego związku i okoliczni rolnicy przetrzymywali pracowników Inspekcji Weterynaryjnej wbrew ich woli.

Materiał dostępny na stronie internetowej ww. Stowarzyszenia w dniu 03.12.2018r. min. pod adresami: https://www.facebook.com/UniaWarzywnoZiemniaczana/

Niemalże  8 godzinne uwięzienie funkcjonariuszy publicznych powinno zasługiwać na wnikliwe przeanalizowanie przez organy ścigania, szczególnie w sytuacji, w której sam Pan Minister w sprawie napaści na ratowników medycznych zwracał uwagę na konieczność ochrony dla funkcjonariuszy publicznych, którymi są pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej – zgodnie z art. 22. Pracownicy Inspekcji w zakresie wykonywania czynności określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej podlegają ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Na uwagę zasługuje również fakt, że wbrew zakazowi określonemu w § 2 pkt. 6 rozporządzenia nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 czerwca w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego członkowie Stowarzyszenia Unii Warzywno-Ziemniaczanej oraz grupa rolników zorganizowali zgromadzenie w trakcie którego zatrzymali na drodze samochód służbowy, którym poruszali się lekarze weterynarii uniemożliwiając im przejazd i udaremniając wykonanie czynności służbowych związanych ze zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt.

Pragniemy również nadmienić, że powyższa sytuacja nie doczekała się żadnej reakcji ze strony przebywających na miejscu funkcjonariuszy Policji. Policjanci nie tylko pozwolili na przetrzymywanie urzędników państwowych wbrew ich woli, ale również nie zareagowali na nielegalne zgromadzenie.

W tym miejscu nasuwa się  pytanie – czy gdyby agresywny tłum z widłami więził w samochodzie służbowym funkcjonariuszy Policji uniemożliwiając im wykonywanie czynności służbowych, reakcja ich kolegów była by taka sama jak w powyżej opisanej sytuacji?

Panie Ministrze, ataki z użyciem przemocy fizycznej skierowane w Inspektorów Weterynaryjnych wykonujących czynności służbowe przybierają na sile. Ostatnie pobicie naszego kolegi – starszego insp. wet. – w powiecie chełmskim przez rolnika jest tego potwierdzeniem.

 Inspekcja Weterynaryjna nie ma możliwości prawnej używania przymusu bezpośredniego dlatego ustawodawca w art. 19 ust. 6. w/w ustawy scedował na Policję umożliwienie bezpiecznego wykonywania czynności służbowych – ,,Powiatowy albo wojewódzki lekarz weterynarii może wystąpić do właściwego miejscowo komendanta Policji z wnioskiem o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli przez Inspekcję. Na wniosek powiatowego albo wojewódzkiego lekarza weterynarii właściwy miejscowo komendant Policji zapewnia pomoc przy przeprowadzaniu kontroli”. Z cytowanego zapisu jasno wynika jaka jest rola i zadania Policji w zakresie pomocy organom Inspekcji Weterynaryjnej, tym bardziej niezrozumiała jest bierna postawa Policjantów uczestniczących w powyżej opisanym zajściu.

Dlatego mając na względzie powyższe, OZZPIW zwraca się z wnioskiem o podjęcie postępowania w przedmiotowej sprawie i objęcie go nadzorem Pana Ministra. 

Do wiadomości:

  1. Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  2. wet. Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii
  3. Przemysław Czarnek -Wojewoda Lubelski
  4. Prokuratura Okręgowa w Lublinie
  5. lek. wet. Paweł PiotrowskiWojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie
  6. lek. wet. Anna Gołacka – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie