Warszawa, dnia 4 maja 2018 r.

KILW /064/22/ 18

Pan

Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Al. Ujazdowskie 1/ 3
00-583 Warszawa

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 marca 2018 roku z inicjatywy Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej odbyło się jej posiedzenie z udziałem Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii, wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz Przewodniczącego Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii poświęcone katastrofalnej sytuacji finansowo-kadrowej w Inspekcji Weterynaryjnej oraz  wynikającym   z  niej  zagrożeniom  dla   bezpieczeństwa  zdrowia  publicznego i gospodarki narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem eksportu żywności pochodzenia zwierzęcego. Uczestnicy spotkania za główną przyczynę zagrożeń uznali rosnącą liczbę  wakatów  w Inspekcji  Weterynaryjnej spowodowaną  odchodzeniem z pracy pracowników merytorycznych, głównie lekarzy weterynarii, ze względu na rażąco niskie wynagrodzenia. O powadze sytuacji świadczy fakt, że zdecydowana większość pracowników (ok 70%) złożyła na ręce swoich przełożonych, w ocenie sygnatariuszy niniejszego pisma w pełni zasadne, wnioski o podwyżki. Podkreślamy, że „List otwarty pracowników Inspekcji Weterynaryjnej”, pod którym podpisała się zdecydowana większość pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, skierowany między innymi do Pana Premiera, oddaje rzeczywisty obraz sytuacji w Inspekcji Weterynaryjnej, która z przyczyn kadrowo-finansowych stoi u progu zapaści.

W naszej ocenie opisana sytuacja stanowi zagrożenie nie tylko dla realizacji bieżących zadań inspekcji, takich jak, między innymi: nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności pochodzenia zwierzęcego (miód, mleko, wszystkie przetwory mleczne, mięso i jego przetwory oraz ryby i inne produkty akwakultury),  zwalczanie i monitorowanie chorób zakaźnych, w tym odzwierzęcych (np. gruźlica, wścieklizna itp.), ale przede wszystkim stawia pod znakiem zapytania możliwość przeprowadzenia kontroli gospodarstw pod kątem wprowadzenia obowiązkowych zasad bioasekuracji na terenie całego kraju w  celu zwalczenia  afrykańskiego pomoru świń.

Realizacja powyższego programu wymaga w większości przypadków dwukrotnej kontroli 260 tys. gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, czego nie jest w stanie wykonać Inspekcja Weterynaryjna, borykająca się z niemożliwością pozyskania pracowników na liczne wakaty z powodu żenująco niskiego poziomu proponowanych wynagrodzeń. Brak szybkiej realizacji przedmiotowego programu grozi rozprzestrzenieniem się afrykańskiego pomoru świń na teren całej Polski, co spowoduje olbrzymie straty gospodarcze i społeczne. Konsekwencją będzie zmiana struktury hodowli trzody chlewnej na terenie naszego kraju, wzrost cen wieprzowiny dla konsumentów związany z koniecznością importu mięsa wieprzowego, bankructwo gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw, a co za tym idzie utrata miejsc pracy i pauperyzacja życia dużej grupy polskiego społeczeństwa, jak również wzrost napięć społecznych i spadek wiarygodności Polski na arenie międzynarodowej.

Należy przypomnieć, że rynek wieprzowiny w Polsce wart jest według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 18 miliardów złotych, a wartość eksportu samego mięsa ogółem, za  który  również  odpowiada  Inspekcja  Weterynaryjna,  wyniosła  w 2017 roku 5,4 miliarda euro (dane wg Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa).

W pełni zgadzamy się z autorami „Listu otwartego pracowników Inspekcji Weterynaryjnej”, według których konieczne jest natychmiastowe wzmocnienie finansowe Inspekcji Weterynaryjnej do poziomu gwarantującego ciągłość realizacji wszystkich jej zadań, włącznie z kontrolą bioasekuracji na terenie całego kraju. Wymaga to zabezpieczenia środków finansowych w ilości gwarantującej wynagrodzenie nowo zatrudnianego w Inspekcji Weterynaryjnej lekarza weterynarii na poziomie średniej krajowej, a pracującego powyżej 5 lat na poziomie 1,5 średniej krajowej oraz zapewnienia możliwości dalszego awansu finansowego, jak również realizację wszystkich należności finansowych   wynikających wprost z ustawy o służbie cywilnej.

Z koniecznością podwyżek w Inspekcji Weterynaryjnej zgadza się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, który spotkał się z przedstawicielami Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, jednak nie on jest dysponentem budżetu Inspekcji Weterynaryjnej.

Wobec powyższego, apelujemy do Pana Premiera o podjęcie szybkich decyzji mających na celu zażegnanie opisanych powyżej zagrożeń i zagwarantowanie jeszcze w 2018 roku środków finansowych na wynagrodzenia w Inspekcji Weterynaryjnej umożliwiających uzyskanie wskazanego powyżej poziomu zapewniającego odbudowę niezbędnego potencjału ludzkiego w Inspekcji Weterynaryjnej.

Podpisano przez:

  1. Jacek Łukaszewicz – Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
  2. Lech Rybarczyk – Przewodniczący Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii
  3. Sara Meskel – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej

Otrzymują:

  1. Teresa Czerwińska       –      Minister       Finansów, Świętokrzyska12, 00-916 Warszawa
  2. Joachim Brudziński     –    Minister     Spraw     Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-59 1 Warszawa
  3. Dobrosław Dowiat-Urbański – Szef Służby Cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Do wiadomości:

  1. Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Skan pisma: Wspólne pismo KILW i ZZ do Premiera