Zarząd Główny Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej (OZZPIW) w oparciu o §17 ust. 2,5,6,7 statutu OZZPIW zwołuje Walny Zjazd Związku w dniu 10 grudnia 2023 r. o godzinie 10.00 w trybie zdalnym. Walny Zjazd Związku będzie przeprowadzony w oparciu o poniższy porządek obrad:

 1. Otwarcie Zjazdu
 2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarzy obrad
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór członków komisji: mandatowej, uchwał i wniosków
 5. Stwierdzenie prawomocności zjazdu w pierwszym terminie
 6. Wyznaczenie kolejnego terminu Zjazdu
 7. Przerwa
 8. Stwierdzenie prawomocności zjazdu w drugim terminie
 9. Sprawozdanie Zarządu Związku
 10. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Głównego
 11. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
 12. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań
 13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Związku
 14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej
 16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Głównemu oraz Głównej Komisji Rewizyjnej
 17. Przyjęcie wniosków i projektów uchwał.
 18. Przerwa
 19. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków.
 20. Głosowanie w przedmiocie uchwał i wniosków, które zaprezentowała komisja uchwał i wniosków
 21. Panel dyskusyjny.
 22. Podsumowanie Zjazdu — wspólna dyskusja nad kierunek działania.
 23. Zakończenie Zjazdu.

Zapraszamy wszystkich Członków do wzięcia udziału w Walnym Zjeździe.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: