Podsumowanie akcji składania wniosków o podwyżki
 

Ogólnopolski Związek Zawodowy

Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

Województwa

Województwo Dolnośląskie

Wnioski o podwyżki wynagrodzeń złożyło 206 pracowników PIW’ów oraz 74 pracowników WIW.

Dolnośląski WLW pismem z dnia 02.03.2018 r. zwrócił się do Dolnośląskiego Wojewody oraz:

 • przedstawił sytuację IW na terenie województwa dolnośląskiego (ile jest pracowników, ile wolnych etatów, ile naborów nie kończy się nawiązaniem stosunku pracy, ile pracowników w roku 2019 nabędzie lub już nabyło prawa emerytalne, ile osób złożyło wypowiedzenia umów o pracę lub przeszło na emerytury)

Województwo Dolnośląskie

 • podniósł istotną kwestię braku możliwości wykorzystywania przez kierowników jednostek budżetowych narzędzia motywacyjnego, w postaci możliwości zwiększania wynagrodzeń indywidualnych w ramach obowiązujących widełek mnożnikowych

 • zawnioskował o dodatkowe 32 etaty (w tym 24 etaty w ramach korpusu sc)

 •  proponuje 1200 zł netto podwyżki na jeden etat, jako doraźne działanie, mające na celu uspokoić sytuacje i choć trochę zrekompensować zamrożona od 200 r. płace.

 • Wojewoda Dolnośląski odpowiadając na pismo związku zawodowego, poinformował o swoim piśmie z dnia 21.03.2018 r. przedłożonym do MF, w którym przedstawił zaistniała w IW sytuację płacową i zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości zaplanowania waloryzacji kwoty bazowej na 2019 r, bądź przyznania dodatkowego limitu na wynagrodzenia.
 • Brak odpowiedzi ze strony MF.

Województwo
Kujawsko-pomorskie

Wnioski o podwyżki wynagrodzeń złożyło 134 pracowników PIW’ów oraz 96 pracowników WIW.

Kujawsko – pomorski WLW pismem z dnia 06.03.2018 r. zwrócił się do Kujawsko – pomorskiego Wojewody oraz:

 • przedstawił sytuację IW na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (ile jest pracowników, ile pracowników nabędzie lub już nabyło prawa emerytalne, fluktuacja zatrudnienia)
 • podniósł kwestię braku możliwości wypłaty odpraw emerytalnych, braku na dodatki stażowe i fundusz nagród. Wskazał na brak narzędzia motywacyjnego, w postaci możliwości zwiększania wynagrodzeń indywidualnych w ramach obowiązujących widełek mnożnikowych
 • zawnioskował o dodatkowe 6 etatów dla Z-cy PLW

Województwo
Kujawsko-pomorskie

 • zawnioskował o kwotę 5 445 830 (w rozdziałach 01033 i 01034). Kwotę wyliczono w oparciu o liczbę etatów pomnożoną przez różnicę wzrostu minimalnego wynagrodzenia na przestrzeni 9 lat tj. 983,97 etat x 12 m-cy wraz z pochodnymi (składki ZUS).

 

 • Brak informacji na temat dalszych działań podjętych przez Wojewodę Kujawsko–Pomorskiego.

Województwo Lubelskie

Wnioski o podwyżki wynagrodzeń złożyło 170 pracowników PIW’ów oraz 49 pracowników WIW.

Lubelski WLW pismem z dnia 21.03.2018 r. zwrócił się do Lubelskiego Wojewody oraz:

 • przedstawił sytuację IW na terenie województwa lubelskiego (wskazał na lawinowy wzrost zadań, podał ilość nowych zadań i obowiązków IW od 2009r.)
 • wskazał ASF, HPAI, RHD – jako dodatkowe zadania dla IW, które powinny być wykonywane przez jedną tylko osobę, a tymczasem to jedna osoba w IW zajmuje się kilkoma zadaniami.
 • zbyt mała obsada kadrowa spowodowała, że w na terenie województwa w Iw jest brak marginesu bezpieczeństwa na wypadek nieplanowanych zdarzeń

Województwo Lubelskie

 • wskazał na fakt, że nabory kończą się rezygnacją potencjalnych kandydatów z podjęcia pracy za tak niskie wynagrodzenie
 • wskazał, że tak niekorzystna sytuacja kadrowo-płacowa może generować powstanie realnego zagrożenia dla dalszej realizacji ustawowych zadań.

Dodatkowo Lubelski WLW pismem z dnia 07.05.2018 r. zwrócił się do Lubelskiego Wojewody o wzrost środków z rezerwy celowej poz.73 o kwotę 1.898.000 zł (w rozdziałach 01033 i 01034) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników IW z dniem 01.06.2018 r. oraz:

 • wskazał, że powiatowi lekarze weterynarii by realizować ustawowe zadania posiłkują się często pracownikami merytorycznymi z innych PIW’ów oraz lekarzami wyznaczonymi (także z innych powiatów).
 • przedstawił fakt złożenia wypowiedzeń o pracę oraz podał przyczyny tych wypowiedzeń

Województwo Lubelskie

 • wskazał na wiek obecnej kadry w IW (zbliżający się wiek emerytalny znacznej części pracowników)
 • wskazał na fakt, że obecnie pracownik pomocniczy z wyznaczenia może mieć i ma stawkę godzinową dwukrotnie wyższą od lekarza weterynarii pracującego w IW
 • poruszył ważną kwestię konieczności realizacji zadań przez pracowników IW w godzinach nadliczbowych, które z uwag na braki kadrowe nie mają kiedy być przez tych pracowników odebrane
 • zaznaczył, że wzrost zadań merytorycznych automatycznie przedkłada się na zwiększenie i rozszerzenie zakresu obowiązków pracowników administracyjno-biurowych.
 • wskazał, że na bieżąco wpływają do Lubelskiego WLW pisma od powiatowych lekarzy weterynarii województwa lubelskiego informując o realnym zagrożeniu realizacji zadań IW

Województwo Lubelskie

 

Wojewoda Lubelskim pismem z dnia 06.04.2018 r. zobowiązuje Lubelskiego WLW do monitorowania sytuacji w IW i informowania o przypadkach niezrealizowania zadań z powodów kadrowych.

Wojewoda Lubelskim pismem z dnia 11.05.2018 r. zwraca się do MF o zwiększenie środków w części 83 poz. 73 na wynagrodzenia dla pracowników IW o kwotę 1.898.000 zł z dniem 01.06.2018 r.

 

Odmowa ze strony MF (pismo z dnia 22.06.2018r ) dotycząca zwiększenia środków w budżecie Wojewody Lubelskiego. O fakcie tym Wojewoda Lubelski informuje Lubelskiego WLW pismem z dnia 29.06.2018 r.

Województwo Lubuskie

Wnioski o podwyżki wynagrodzeń złożyło 76 pracowników PIW’ów oraz 43 pracowników WIW.

Lubuski WLW pismem z dnia 06.03.2018 r. zwrócił się do Lubuskiego Wojewody oraz:

 • przedstawił sytuację IW na terenie województwa dolnośląskiego (ile jest zatrudnionych pracowników, ile jest lekarzy weterynarii, ile jest nieobsadzonych etatów)
 • wskazał na powiększający się zakres zada IW bez zwiększenia obsady kadrowej i wzrostu wynagrodzeń
 • nieobsadzone stanowiska powodują trudności w realizacji zadań, w tym wystawianie świadectw, nadzór nad ubojem, czy zwalczanie chorób zakaźnych

Województwo Lubuskie

 • podniósł kwestię braku środków na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które jednostki muszą wygospodarowywać z „własnych” oszczędności, brak środków na zrównoważenie wynagrodzeń do płacy minimalnej
 • złożył zapotrzebowanie na 24 etaty
 • wskazał, że przeprowadzane w jednostkach weterynaryjnych na terenie województwa kontrole NIK wykazały zbyt małą ilość etatów przypadających na poszczególne jednostki oraz fakt niskich zarobków poszczególnych pracowników.

Województwo Lubuskie

Wojewoda Lubuski odpowiadając na pismo związku zawodowego podał informację o dodatkowych środkach przyznanych na wynagrodzenia w 2019 r. w wysokości 216.000 zł oraz na nagrody jubileuszowe i odprawy w wysokości 80.000 zł.

Pismem z dnia 29.06.2018 R. Wojewoda Lubuski poinformował Lubuskiego WLW o dodatkowych środkach na wynagrodzenia oraz wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników WIW w wysokości 97 tys. zł oraz 159 tys. zł dla pracowników PIW. Materiały planistyczne – zgodnie z przedstawionymi w piśmie wskazówkami Lubuski WLW ma przesłać do Wydziału Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 05.07.2018 r.

Udzielając odpowiedzi związkowi zawodowemu Wojewoda Lubuski podał, że pismem z dnia 26.03.2018 r. poinformował MRiRW, że zaplanowanie wydatków na wynagrodzenia dla IW będzie uzależnione od założeń przyjętych przez Radę Ministrów do projektu ustawy budżetowej na 2019 r. oraz wytycznych do kalkulacji wydatków.

Województwo Łódzkie

Wnioski o podwyżki wynagrodzeń złożyło 244 pracowników PIW’ów oraz 68 pracowników WIW.

Łódzki WLW pismem z dnia 07.03.2018 r. zwrócił się do Łódzkiego Wojewody oraz:

 • przedstawił sytuację IW na terenie województwa łódzkiego (ile jest pracowników, ile wolnych etatów, odchodzenie wykwalifikowanej kadry)
 • zgłosił potrzebę 47 etaty merytoryczne oraz 5,5 etatów dla pracowników administracyjnych

Łódzki WLW pismem z dnia 23.03.2018 r. zwrócił się do Łódzkiego Wojewody oraz:

 • przedstawił sytuację IW na terenie województwa łódzkiego tj. rozwiązywanie umów o pracę, bądź niepodejmowanie pracy w przypadku istniejących wakatów
 • powodem powyższej sytuacji, jak wskazał WLW są niskie wynagrodzenia.

Województwo Łódzkie

Wojewoda Łódzki pismem z dnia 23.03.2018 r. zwrócił się do MSWiA z prośbą o zwiększenie środków w budżecie wojewódzkim na IW oraz :

 • wskazał na wakaty w IW i brak chętnych do pracy
 • niskie zarobki, nieadekwatne do realizowanych zadań
 • odpływ doświadczonej kadry
 • poinformował o złożonym przez WLW zapotrzebowaniu na 47 etatów merytorycznych i 5,5 etatu administracyjnego.

O powyższym poinformował Wojewoda Łódzki Łódzkiego WLW pismem z dnia 04.04.2018r.

Brak informacji na temat dalszych działań podjętych przez MSWiA.

Województwo Małopolskie

Wnioski o podwyżki wynagrodzeń złożyło 121 pracowników PIW’ów oraz 76 pracowników WIW.

Małopolski WLW pismem z dnia 02.03.2018 r. zwrócił się do Małopolskiego Wojewody oraz:

 • przedstawił sytuację IW na terenie województwa małopolskiego (wynagrodzenie nieadekwatne do doświadczenia, kwalifikacji, spadek jakości życia pracowników IW, zamrożona kwota bazowa, wzrost cen towarów i usług)
 • podniósł kwestię dużej rotacji pracowników oraz trudności w pozyskaniu odpowiednio wykształconych pracowników, lawinowy wzrost zadań
 • wskazał, że obecna sytuacja IW prowadzi do obniżenia możliwości eksportowych Polski, zarówno w branży hodowlanej, jak i spożywczej.

Województwo Małopolskie

 • braki kadrowe grożą rozszerzeniem się chorób zakaźnych zwierząt
 • podniósł kwestię inspektoratów, które ze względu na oddelegowanie pracowników (w celu zwalczania ASF) nie były w stanie realizować bieżących zadań i kontroli
 • realizacja zadań związanych z walką z chorobami zakaźnymi siłami pracowników inspekcji odbywa się kosztem nadzwyczajnego obciążenia fizycznego i psychicznego inspektorów, kosztem reorganizacji pracy i obowiązków służbowych prowadzącym do powstania zaległości zadań na dotychczasowym stanowisku pracy
 • podniósł kwestię bezpośredniego narażenia na utratę zdrowia lub życia pracowników IW, na większe ryzyko zarażenia się chorobami odzwierzęcymi, na pracę w skrajnie nieprzyjaznych warunkach terenowych, spotykając się często z niezrozumieniem czy wrogością ludzi – właścicieli zwierząt dla których pełnią służbę.

Województwo Małopolskie

 • kluczową i jedyną sprawą w powyższych kwestiach jest godziwe i sprawiedliwe wynagrodzenie oraz wzrost wynagrodzenia za czynności wykonywane z wyznaczenia

Małopolski WLW pismem z dnia 29.03.2018 r. zwrócił się do Małopolskiego Wojewody oraz:

 • złożył zapotrzebowanie na kwotę 35.200 zł mającą na celu zabezpieczenie wzrostu wynagrodzenia dla 88 etatów kalkulacyjnych w WIW
 • złożył zapotrzebowanie na kwotę 114.750 zł mającą na celu zapewnienie wzrostu wynagrodzenia dla 191,25 etatów kalkulacyjnych w PIW’ach
 • w wyniku dokonanych ustaleń statystyczny wzrost wynagrodzenia zasadniczego na etat kalkulacyjny w WIW wyniesie 323 zł, natomiast w PIW wyniesie 485 zł.

Województwo Małopolskie

 

 • procedowane jest pozyskanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na zwiększenie zatrudnienia, funduszu wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych o łączną kwotę 648.000 zł, w związku z nałożeniem nowych zadań związanych z nadzorem nad RHD
 • w otrzymanej z Ministerstwa Finansów wstępnej kwocie wydatków na 2019 rok, przewidziano dodatkowe środki na wzrost funduszu wynagrodzeń, w tym dla IW

 

Wojewoda Małopolski w odpowiedzi na pismo MRiRW zapewnił, że ze swojej strony podejmuje wszelkie działania mające na celu zwiększenie wynagrodzeń w IW oraz, że liczy na pomoc i wsparcie w tych działaniach podczas prac nad projektem budżetu na rok 2019.

Brak informacji na temat dalszych działań.

Województwo Mazowieckie

Wnioski o podwyżki wynagrodzeń złożyło  pracowników 252 PIW’ów oraz 79 pracowników WIW.

Mazowiecki WLW pismem z dnia 12.03.2018 r. zwrócił się do Mazowieckiego Wojewody oraz:

 • przedstawił sytuację IW na terenie województwa mazowieckiego (ilość zadań, braki na wypłaty odpraw emerytalnych, dodatków stażowych, na obowiązkowe podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia)
 • zawnioskował o taki wzrost płacy, który ograniczy atrakcyjność potencjalnych konkurentów na rynku pracy, zmniejszy dysproporcje między lekarzami  weterynarii, zatrudnionymi w IW a urzędowymi lekarzami  weterynarii

Województwo Mazowieckie

Mazowiecki WLW pismem z dnia 11.04.2018 r. zwrócił się do Mazowieckiego Wojewody oraz:

 • zawnioskował o kwotę 3.023.200 zł w rozdziałach 01033 i 01034 od 1 maja 2018 r. Kwota umożliwiłaby wzrost wynagrodzeń dla 160 etatów kalkulacyjnych w WIW i 420,17 etatów kalkulacyjnych w PIW’ach
 • zapotrzebowanie skalkulowano w oparciu o informacje przekazane przez GLW o wysokości podwyżek dla pracowników Inspekcji w kwocie 600 zł brutto na etat w PIW’ach i 400 zł brutto na etat w WIW
 • wskazał na konieczność zmian zadań przypisanych do posiadanych etatów, aby zapewnić ciągłość i obsługę wszystkich czynności, wzrost ilości zadań merytorycznych przenosi się na zwiększenie i rozszerzenie zakresu obowiązków wszystkich pracowników

Województwo Mazowieckie

Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 16.05.2018 r. poinformował Z-pcę Mazowieckiego WLW o swoich starań na rzecz zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników IW. W roku 2018 zwiększony został z poz. 44 limit wynagrodzeń dla PIW’ów o kwotę 1.388.700 zł.

Decyzja Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian budżetu na rok 2018 – zwiększenie wydatków budżetowych w rozdziale 01034 o kwotę 1.388.700 zł. (Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FGI.4143.3.54.2018.MF.857 z dnia 16.04.2018 r.).

Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 15.06.2018 r. do MF zwrócił się z prośbą o zwiększenie z dniem 01.07.2018 r. budżetu województwa z rezerwy z poz. 44 w kwocie 1.260.000 zł na dofinansowanie niektórych zadań oraz zwiększenie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (dodatkowy 1 etat w WIW i zapotrzebowanie na 34 etaty w PIW’ach).

Brak informacji na temat dalszych działań podjętych przez MF.

Województwo Opolskie

Wnioski o podwyżki wynagrodzeń złożyło 105 pracowników PIW’ów oraz 88 pracowników WIW.

Opolski WLW pismem z dnia 08.03.2018 r. zwrócił się do Opolskiego Wojewody oraz:

 • przedstawił sytuację IW na terenie województwa opolskiego, problem z pozyskaniem nowych pracowników
 • zwrócił uwagę na fakt obowiązku wypłaty dodatków funkcyjnych dla wyższych stanowisk w służbie cywilnej kosztem funduszu płac innych pracowników IW
 • zwrócił uwagę na fakt, że kierownicy jednostek środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, na podwyższenie płacy minimalnej muszą wygospodarowywać z „własnych” oszczędności.
 • wskazał na coraz poważniejsze problemy z właściwą realizacją zadań

Województwo Opolskie

Opolski Wojewoda pismem z dnia 29.06.2018r. udzielił odpowiedzi OZZPIW.

Wojewoda Opolski poinformował Opolskiego WLW pismem z dnia 23.03.2018 r. o braku możliwości finansowych by zwiększyć wynagrodzenia w Inspekcji.

 

Wojewoda Opolski pismem z dnia 06.04.2018 r. zwrócił się do MF o wygospodarowanie dodatkowych środków dla PIW’ów i WIW. Obecny budżet wojewódzki wyklucza możliwość zwiększenia wydatków na IW. Zwiększenie wydatków odbyłoby się kosztem innych jednostek sektora rolnego, w których średnia miesięczna płaca jest niższa o kilkaset złotych w stosunku do aktualnych płac w PIW’ach i WIW.

Województwo Opolskie

Wojewoda Opolski pismem z dnia 23.04.2018 r. udzielił odpowiedzi MRiRW w sprawie zaplanowania wydatków budżetowych uwzględniających podwyższenie wynagrodzeń pracowników IW w 2019 r. Poinformował o braku możliwości zwiększenia wynagrodzeń w IW bez zwiększenia limitów wydatków ustalanego przez MF. Wskazał na fakt, że średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w IW plasuje się przy górnej granicy pracowników administracji zespolonej w województwie opolskim, a podniesienie wynagrodzeń wiązałoby się z obniżeniem funduszy w innych podległych Wojewodzie inspekcjach.

 

Brak informacji na temat dalszych działań podjętych przez Ministra Finansów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Województwo Podkarpackie

Wnioski o podwyżki wynagrodzeń złożyło 187 pracowników PIW’ów oraz 88 pracowników WIW.

Pismem do Podkarpackiego WLW z dnia 19.02.2018r. KZ NSZ Solidarność przy WIW popiera postulaty płacowe pracowników.

Podkarpacki WLW pismem z dnia 28.02.2018 r. zwrócił się do Podkarpackiego Wojewody oraz:

 • przedstawił sytuację IW na terenie województwa podkarpackiego (ilość nowych zadań, wynagrodzenie zamrożone od 2009 r. i nieadekwatne do wiedzy i zakresu obowiązków)
 • przedstawił, że pracownicy mimo braku wskazania konkretnych kwot liczą na wyraźny wzrost wynagrodzeń

Województwo Podkarpackie

Podkarpacki WLW pismem z dnia 11.05.2018 r. poinformował Powiatowych Lekarzy Weterynarii województwa podkarpackiego o podjętych przez siebie działaniach w sprawie otrzymanych wniosków o podwyżki wynagrodzeń pracowników PIW i WIW. Poinformował ponadto, że w związku z ASF wsparcie etatowe otrzymały tylko niektóre powiaty tj. inspektoraty zaangażowane w walkę z chorobą lub bezpośrednio na nią narażone.

Wojewoda Podkarpacki udzielił pismem z dnia 26.03.2018 odpowiedzi Podkarpackiemu WLW., że popiera działania mające na celu wzrost wynagrodzeń, żywiąc nadzieję, że pismo do MSWiA przełoży się na większe środki wynagrodzeniowe w 2019r.

Województwo Podkarpackie

Wojewoda Podkarpacki pismem z dnia 06.03.2018r. do MSWiA przedstawił sytuację w nadzorowanych przez siebie służbach i inspekcjach. Podał zatrudnienie, zapotrzebowanie etatowe, nieobsadzone etaty, średnie wynagrodzenie (bez stanowisk kierowniczych), trudności organizacyjne wymagające pilnego rozwiązania na poziomie ministrów/wojewodów. Wykazał zapotrzebowanie w PIW’ach na 32 etaty, a nieobsadzonych w PIW’ach było 13. Brak chętnych do podjęcia pracy za proponowane wynagrodzenie. Średnie wynagrodzenie całkowite w PIW’ach to 3.647,73, a w WIW wyniosło 3.946,61zł (wynagrodzenie obejmowało wszystkie „składniki’).

 

MRiRW pismem z dnia 07.03.2018 r. zwrócił się z prośbą do wszystkich Wojewodów o zaplanowanie wydatków budżetowych uwzględniających podwyższenie wynagrodzeń pracowników IW od stycznia 2019r. Wskazał na konieczność uwzględnienia potrzeb finansowych zgłaszanych przez WLW.

Brak odpowiedzi ze strony MSWiA.

Województwo Podlaskie

Wnioski o podwyżki wynagrodzeń złożyło 250 pracowników PIW’ów i WIW.

Podlaski WLW pismem z dnia 30.03.2018 r. zwrócił się do Podlaskiego Wojewody oraz:

 • zawnioskował o kwotę 1.552.668 zł na pokrycie od 01.07.2018 r. najpilniejszych wydatków płacowych

 

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 24.04.2018 r. zwrócił się do MF o zwiększenie wydatków budżetowych w 2018 r. z rezerwy celowej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników IW. Swój wniosek do MF Wojewoda Podlaski przekazał także do GLW, MRiRW.

Województwo Podlaskie

MF pismem z dnia 22.06.2018r. poinformował, że kwota wydatków na wynagrodzenia w ramach rezerwy celowej nie może zostać zwiększona.

W odpowiedzi Wojewody Podlaskiego na pismo związku zawodowego znajduje się obszerniejszy fragment w/w pisma MF - tłumaczący odmowę zwiększenia limitu wydatków.

Brak informacji na temat dalszych działań.

Województwo Pomorskie

Wnioski o podwyżki wynagrodzeń złożyło 200 pracowników (148 PIW’ów i 52 WIW).

Pomorski WLW pismem z dnia 21.03.2018 r. zwrócił się do Pomorskiego Wojewody oraz:

 • przedstawił sytuację IW na terenie województwa pomorskiego (wynagrodzenie nieadekwatne do poziomu kwalifikacji i doświadczenia, spadek realnej siły nabywczej wynagrodzeń w IW, zamrożona kwota bazowa, stały wzrost zadań)
 • podniósł kwestię ilości wniosków o podwyżki, wskazującą na fakt, że problem wysokości wynagrodzeń przyjmuje postać strukturalną i zobiektywizowaną dotyczącą grupy społecznej (zawodowej), niżeli indywidualnej oceny poszczególnych pracowników.

Województwo Pomorskie

 • wskazał na fakt częstej styczności pracowników IW z materiałem pochodzenia zwierzęcego, mogącego stanowić zagrożenie dla ludności, jak i dla samego pracownika. Argument ponadprzeciętnego ryzyka zawodowego nie znajduje odzwierciedlenia w wysokości wynagrodzeń.
 • wskazał, że wnioski o podwyżkę wpisane są w naturę stosunku pracy , który – według założenia ustawodawcy jest stosunkiem trwałym i jako taki powinien podlegać modyfikacjom.
 • przedstawił obawy o efektywność dalszych działań inspekcji w dobie ASF, przy tak obniżonych nastrojach jej pracowników, przy ich poczuciu niedocenienia oraz myślach o rezygnacji z pracy w IW
 • zawnioskował o rozważenie wszelkich ewentualności mogących choćby w niewielkim stopniu poprawić sytuacje płacową osób zatrudnionych w IW

Województwo Pomorskie

Powołując się na pismo MRiRW z dnia 07.03.2018 r. dot. uwzględniania „roszczeń” wojewodów ws. Zwiększenia środków na IW – Wojewoda Pomorski skierował do MRiRW pismo z dnia 28.06.2018 r. informujące o braku możliwości wyższych wydatków budżetowych uwzględniających podwyżki pracowników na obecnym etapie konstruowania ustawy budżetowej na rok 2019.

 

Wg Wojewody Pomorskiego nie istnieją i nie zaistniały przesłanki dopuszczające podwyżkę wynagrodzeń – przypadki dopuszczające zmianę poziomu wydatków określone są w § 3 ust. 2 pkt -3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz.U. 2017 poz. 1154).

 

Brak informacji na temat dalszych działań podjętych przez MRiRW.

Województwo Śląskie

Wnioski o podwyżki wynagrodzeń złożyło 163 pracowników PIW’ów oraz 88 pracowników WIW.

Śląski WLW pismem z dnia 26.02.2018 r. zwrócił się do I Wc-ce Wojewody Śląskiego oraz:

 • przedstawił sytuację IW na terenie województwa śląskiego (wskazał na fakt stałego wzrostu płacy minimalnej i zamrożenia płacy w administracji, w związku z czym podwyżki w IW dostają tylko niewykwalifikowani i niesamodzielni pracownicy. Czasem ich wynagrodzenie jest niewiele niższe od wykwalifikowanego pracownika merytorycznego w IW)
 • podniósł kwestię dysproporcji płacowej m-dzy pracownikami IW a nadzorowanymi przez nich wyznaczonymi lekarzami weterynarii.
 • Wskazał na fakt podwyżek w ARiMR, gdzie minimalne wynagrodzenie wynosi 2700 zł brutto.

Województwo Śląskie

 • Wskazał na fakt wniosku z roku 2017 o zwiększenie wynagrodzeń ze strony Wojewody Lubelskiego oraz odpowiedź jaką ten Wojewoda otrzymał od MRiRW tj. podjęcie w 2018 r. działania mającego na celu uruchomienie rezerwy celowej z pozycji 19 Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania.

 

I W-ce Wojewoda Śląski pismem z dnia 30.03.2018 zwrócił się do Śląskiego WLW z prośbą o przedstawienie dokładniejsze kalkulacje.

Województwo Śląskie

 • Zawnioskował o 30 etatów „na już”
 • Wskazał, że GLW podjął działania prowadzące do uruchomienia 7 etatów w województwie

Wojewoda Śląski udzielił odpowiedzi na pismo związku zawodowego i poinformował, że pismem z dnia 19.06.2018 r. Śląski WLW zwrócił się do Wojewody Śląskiego z prośba o wystąpienie do MF o środki z rezerwy celowej poz. 44 na nowe zadania IW, w związku z objęciem nadzoru nad RHD.

Wojewoda Śląski pismem z dnia 28.06.2018 r. zwrócił się do MF o pozyskanie środków budżetowych w wysokości 648.000 zł z rezerwy celowej na utworzenie oraz funkcjonowanie od 01.07.2018 r. nowych miejsc pracy (18 etatów). Wnioskowana kwota zakłada 4.500 zł brutto na 1 etat. Ponadto w przedmiotowym piśmie do MF Wojewoda Śląski zwrócił się z prośbą o uwzględnienia podwyższenia wynagrodzeń i wzrost zatrudnienia w trakcie prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2019:

Województwo Śląskie

 • zawnioskował o kwotę 5.615.000 zł na podniesienie wynagrodzeń, przyjmując wzrost wynagrodzeń o 30 % w stosunku do roku 2018
 • zawnioskował o kwotę 2.024.892 zł na 30 etatów w PIW’ach, na nowe zadania dot. ASF.
 • Wnioskowane kwoty zakładały wynagrodzenie na poziomie 4.699,00 zł brutto na 1 etat.

Wojewoda Śląski w odpowiedzi na pismo związku zawodowego wspomina o piśmie MF z dnia 27.06.2018 r. ws. wzrostu funduszu wynagrodzeń o 2,3% dla województwa śląskiego. O przyznanych limitach wydatków na rok 2019 (wraz z określonymi wynagrodzeniami) Z-ca Śląskiego WLW został poinformowany przez Śląskiego Wojewodę pismem z dnia 03.07.2018 r.

Województwo Świętokrzyskie

Wnioski o podwyżki wynagrodzeń złożyło 140 pracowników IW oraz prawie wszyscy PLW.

Świętokrzyski WLW pismem z dnia 02.03.2018 r. zwrócił się do Świętokrzyskiego Wojewody oraz:

 • przedstawił sytuację IW na terenie województwa świętokrzyskiego (mizeria zasobów kadrowych, odpływ doświadczonych pracowników, demotywacyjne wynagrodzenia)
 • podniósł kwestię oferowania takich warunków płacy, które będą odpowiadać warunkom pracy oraz realia rynkowym
 • wskazał na realne zagrożenie składaniem ze strony pracowników IW wypowiedzeń

Województwo Świętokrzyskie

Świętokrzyski WLW pismem z dnia 23.03.2018 r. zwrócił się do Świętokrzyskiego Wojewody oraz:

 • zawnioskował o zwiększenie planu finansowego o kwotę 1.174.000 zł w rozdziale 01034 i kwotę 351.000 w rozdziale 01033, co daje łącznie kwotę 1.525.000 zł i umożliwi wzrost wynagrodzenia dla 73 etatów kalkulacyjnych w WIW i 163 etatów kalkulacyjnych w PIW’ach.
 • Powyższe przełożyłoby się na statystyczny wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 323 zł w WIW i o 485 zł w PIW

Województwo Świętokrzyskie

Ponownie Świętokrzyski WLW pismem z dnia 12.04.2018 r. zwrócił się do Świętokrzyskiego Wojewody oraz:

 • zawnioskował o zwiększenie planu finansowego o kwotę 1.404.345 w rozdziale 01034 i kwotę 419.937 w rozdziale 01033, co daje łącznie kwotę 1.824.282 zł i umożliwi wzrost wynagrodzenia dla 73 etatów kalkulacyjnych w WIW i 163 etatów kalkulacyjnych w PIW’ach.
 • powyższe zapotrzebowanie finansowe zostało powiększone o ZUS, Fundusz Pracy, przy uwzględnieniu propozycji wzrostu wynagrodzeń o 400 zł dla pracowników WIW i o 600 zł dla pracowników PIW
 • Wskazano, że zapotrzebowanie dotyczy roku bieżącego 2018.

Województwo Świętokrzyskie

Świętokrzyski WLW pismem z dnia 23.04.2018 r. zwrócił się do Świętokrzyskiego Wojewody z prośbą o uruchomienie rezerwy na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne w części 83, dziale 758, rozdziale 75818, pozycja 73 w kwocie 240.285 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń (na odtworzenie 3% Funduszu Nagród, który został „przeznaczony” na obowiązek wypłaty dodatków funkcyjnych dla wyższych stanowisk w służbie cywilnej). Prośba o anulowanie wniosku z dnia 04.04.2018r. (w sprawie przyznania środków z pozycji 19).

Świętokrzyski WLW pismem z dnia 30.05.2018 r. zwrócił się do Świętokrzyskiego Wojewody:

 • zawnioskował o kwotę 3.824.282 zł w rozdziałach 01033 i 01034 od stycznia 2019r. na wzrost wynagrodzeń oraz odnowienie 3% Funduszu Nagród. Przy założeniu wzrostu o 600 zł brutto dla pracownika PIW i o 400 zł brutto dla etatu w WIW.

Województwo Świętokrzyskie

 • złożył zapotrzebowanie na kwotę 2.000.000 na 2019 r. dla lekarzy wyznaczonych
 • Wskazał, że na terenie województwa świętokrzyskiego jest nadzorowany zakład mięsny generujący wpływy do budżetu rzędu 800 000 zł każdego miesiąca.

Świętokrzyski WLW pismem z dnia 18.06.2018 r. zwrócił się do Świętokrzyskiego Wojewody z prośbą o uruchomienie z rezerwy celowej w części 83, dziale 758, rozdziale 75818, z pozycji 44 (dofinansowanie niektórych zadań kontynuowanych…) z dniem 1 lipca 2018 r.

 • Zawnioskowano o kwotę 504.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń IW. Ze względu na realizację nowych zadań przez IW (RHD)
 • złożono zapotrzebowanie na 1 etat w WIW i na 13 etatów w PIW’ach.

Województwo Świętokrzyskie

 • wynagrodzenie policzono na okres 6 m-cy (od lipca br. do grudnia br.), przy założeniu 4500 zł miesięcznie na etat

Świętokrzyski WLW pismem z dnia 19.06.2018 r. zwrócił się do Świętokrzyskiego Wojewody z prośbą o zabezpieczenie środków w kwocie 1.040.140 zł w związku z zatrudnieniem z dniem 1 stycznia 2019 r. pracowników realizujących nowe zadania IW j. RHD. Wynagrodzenia ustalono w oparciu o zapotrzebowanie na 12 m-cy na etat za 4500 zł.

 

Pismo z dnia 14.05.2018 r. Wydziału Finansów UW w Kielcach do kierowników służb, inspekcji, straży – prośba o zgłoszenie zapotrzebowani na środki finansowe w związku z pracami nad projektem ustawy budżetowej na 2019r.

Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 24.04.2018 zawnioskował do MF o kwotę 1.824.282zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników IW.

Województwo Świętokrzyskie

Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 27.04.2018 zawnioskował do MF o kwotę 240.285 zł z przeznaczeniem na odtworzenie 3% Funduszu Nagród.

Odpowiedź negatywna MF na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zwiększenia środków o kwotę 240.285 zł na odtworzenie 3% Funduszu Nagród.

 

Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 04.06.2018 zwrócił się do MF o zwiększenie na 2019 r. środków w kwocie 3.824.282 zł z przeznaczeniem na wzrost zatrudnienia i wynagrodzenia w IW.

Województwo Świętokrzyskie

Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 22.06.2018 zwrócił się do MF o zwiększenie środków w kwocie 504.000 zł z dniem 1 lipca 2018 r.

Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 25.04.2018 poinformował MRiRW o wystąpieniu do MF z prośbą o środki na wynagrodzenia w kwocie 1.8424.282.

Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 05.06.2018 poinformował MRiRW o planach zwiększenia środków na wynagrodzenia w Iw o kwotę 3.824.282 zł i prosił o poparcie wniosku.

 

Pismem z dnia 07.03. 2018 r. MRiRW zwrócił się do wszystkich wojewodów z prośbą o zaplanowanie wydatków budżetowych uwzględniających podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników IW z dniem 1 stycznia 2019r. (prośba uwzględnianie potrzeb finansowych zgłaszanych przez WLW).

Brak informacji na temat dalszych działań podejmowanych przez MF.

Województwo

Warmińsko-Mazurskie

Wnioski o podwyżki wynagrodzeń złożyło 136 pracowników PIW’ów oraz 79 pracowników WIW.

Warmińsko-mazurski WLW pismem z dnia 20.02.2018 r. zwrócił się do Warmińsko-mazurskiego Wojewody oraz:

 • przedstawił sytuację IW na terenie województwa lubelskiego (wypunktował odpływ kadry, niskie zarobki, niskie zatrudnienie wśród lekarzy weterynarii na terenie województwa)
 • zawnioskował o kwotę 2.099.748 na rok 2018
 • złożył zapotrzebowanie na 28 etatów

Województwo

Warmińsko-Mazurskie

Warmińsko-mazurski WLW pismem email z dnia 28.02.2018 r. poinformował GLW o ilości wniosków dotyczących wzrostu wynagrodzeń oraz o podjętych w tej sprawie działaniach ze strony WLW.

Warmińsko-mazurski WLW ponownym pismem z dnia 18.04.2018 r. zwrócił się do Warmińsko-mazurskiego Wojewody oraz:

•    zawnioskował o kwotę 2.946.848 od stycznia 2019r. Zmiana zawnioskowanej wcześniej kwoty nastąpiła w związku z pracami nad projektem ustawy budżetowej oraz działaniami podjętymi przez GLW w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników IW o 600 zł dla pracowników PIW i o 400 zł dla pracowników WIW. Wskazał na niewystarczająca ilość obecnie zatrudnionych w województwie lekarzy weterynarii (po odjęciu PLW i ich Z-cy) – 65 osób.

Województwo

Warmińsko-Mazurskie

Wskazał na istnienie inspektoratów bez lekarzy weterynarii, oprócz osoby PLW i/lub jego Z-cy, co w świetle dynamicznej sytuacji epizootycznej stawia pod znakiem zapytania prawidłowość wykonywanych zadań.

Wsparcia dla działań Warmińsko-mazurskiego WLW udzielił także poseł na Sejm RP Jerzy Małecki, który również zwrócił się pismem do Wojewody Warmińsko-mazurskiego z prośbą o wzmocnienie IW.

Wojewoda Warmińsko – mazurski stwierdził, że bez zwiększania przez MF limitu wydatków (w tym płacowych) w budżecie na rok 2018 Wojewoda nie ma możliwości zapewnienia dodatkowych środków dla IW.

Województwo

Warmińsko-Mazurskie

Wojewoda Warmińsko – mazurski pismami z dnia 06.04.2018 r oraz 17.05.2018 r. poinformował MF o konieczności uwzględnienia w planach na 2019 r. wzrostu limitu wydatków płacowych i etatów w podległych Wojewodzie inspekcjach, w tym w WIW i PIW’ach o kwotę 3.050.218 zł. Dodatkowo do MF wystosował wniosek o dodatkowe środki od 01.07.2018 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i dodatkowe zatrudnienie 1 etatu w WIW i 19 etatów w PIW’ach.

Na wniosek Wojewody Warmińsko – mazurskiego zwiększono plan wydatków (z rezerwy celowej na 2018 r.) w WIW na zwiększenie zatrudnienia w PIW’ach o 12 etatów oraz funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

 

Brak informacji na temat dalszych działań podjętych przez MF.

Województwo Wielkopolskie

Wnioski o podwyżki wynagrodzeń złożyło 272 pracowników PIW’ów oraz 79 pracowników WIW.

Wielkopolski WLW pismem z dnia 14.03.2018 r. zwrócił się do Wielkopolskiego Wojewody oraz:

 • przedstawił sytuację IW na terenie województwa wielkopolskiego (zbyt niskie wynagrodzenia, nieadekwatne do kwalifikacji i doświadczenia oraz zwiększającej się ilości zadań i obowiązków)
 • podniósł kwestię silnych braków kadrowych, rezygnacja z pracy lekarzy weterynarii w ilości 27 osób w 2017 r.
 • zawnioskował o kwotę 4.289.832 zł w rozdziałach 01033 i 01034. Przy wyliczeniu przyjęto kwotę 600 zł na etat w PIW i 400 zł na etat w WIW.

Województwo Wielkopolskie

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 08.05.2018 poinformował Wielkopolskiego WLW o braku prawnych i finansowych możliwości zwiększenia limitu wynagrodzeń w bieżącym roku.

 

W dniu 21.03.2018 r. do wiadomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo KILW skierowane do Premiera ws. podjęcia zdecydowanych i szybkich działań mających na celu poprawę sytuacji kadrowo-finansowej w IW. Pismo zawierało „List otwarty” pracowników IW.

 

Dalsze działania podjęte przez Wielkopolskiego Wojewodę: na 2019 r. w ramach wstępnie określonej przez Ministra Finansów kwoty wydatków dla części 85/30 województwo wielkopolskie, to: zaplanowanie środków na wzrost funduszu wynagrodzeń o 2,3 % (informacja z pisma e-mail).

Województwo

Zachodnipomorskie

Wnioski o podwyżki wynagrodzeń złożyło 154 pracowników PIW’ów oraz 87 pracowników WIW.

Zachodniopomorski WLW pismem z dnia 18.04.2018 r. zwrócił się do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Finansów i Budżetu) oraz:

 • przedstawił sytuację IW na terenie województwa zachodniopomorskiego – ilość nowych zadań i obowiązków nałożonych na IW od 2010 r.
 • stopniowy paraliż realizacji zadań nakładanych na IW poprzez brak chętnych do pracy (za tak niskie wynagrodzenia)
 • podniósł kwestię wyższych stanowisk w służbie cywilnej i braku dodatkowych funduszy w budżetach PIW na sfinansowanie obowiązkowych dodatków funkcyjnych

Województwo

Zachodnipomorskie

 • złożył zapotrzebowanie na 30 etatów w PIW’ach i 1 etat w WIW (podając uzasadnienie konieczności stworzenia tych etatów)
 • na potrzeby nowych etatów w 2019 r. złożył zapotrzebowanie na kwotę 2.739.793,80 zł (koszt 1 etatu przewidziany na 6 000zł)
 • zawnioskował o kwotę 2.015.694,72 zł – przy założeniu 600 zł brutto podwyżki zasadniczego wynagrodzenia dla etatu w PIW i 400 zł dla etatu w WIW, razem 234 etatów od 2019r.

Województwo

Zachodnipomorskie

Zachodniopomorski WLW pismem z dnia 19.06.2018 r. zwrócił się do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Finansów i Budżetu) z prośbą o wystąpienie do MF z wnioskiem o zwiększenie z dniem 01.07.2018 r. z rezerwy celowej z poz. 44 wydatków o kwotę 720.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie, wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w rozdziałach 01033 i 01034 oraz:

 • złożył zapotrzebowanie na 19 etatów w PIW’ach i 1 etat w WIW wraz z uzasadnieniem konieczności ich utworzenia z dniem 01.07.2018 r.
 • Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 07.05.2018 r. zwrócił się do MF z prośbą o rozpatrzenie możliwości zwiększenia przyszłorocznego limitu wydatków w części 85/32 na łączną kwotę 5.631.068 zł. (w rozdziałach 01033 i 01034) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dodatkowego zatrudnienia oraz podwyżek wynagrodzeń dla pracowników IW.

Województwo

Zachodnipomorskie

Wojewoda Zachodniopomorski w powyższym piśmie podkreślił, że rosnąca ilość zadań realizowana przez IW oraz jej braki kadrowe i trudność w obsadzeniu stanowisk (ze wzgl. na wysokość proponowanego wynagrodzenia) stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa epizootycznego kraju. Zawnioskował o zwiększenie limitu wynagrodzeń na sfinansowanie koniecznych podwyżek dla pracowników WIW o 400 zł brutto i dla pracowników PIW o 600 zł brutto.

W swoim wniosku do MF Wojewoda Zachodniopomorski powołała się na pismo MRiRW z dnia 07.03.2018 r. znak Fbr.3820.25.2018 oraz pisma KILW o znaku KILW/064/05/18 z dnia 15.03.2018r. oraz pismo o znaku KILW/012/01/18 z dnia 06.04.2018 r.

Brak odpowiedzi ze strony MF.

Posumowanie

Województwo Ilość pracowników
według RRW 3
ilość złożonych
wniosków
Śląskie 355 251
Dolnośląskie 359 280
Lubuskie 183 119
Zachodniopomorskie 349 241
Pomorskie 298 200
Warmińsko-Mazurskie 330 215
Kujawsko-Pomorskie 364 230
Opolskie 220 193
Małopolskie 267 197
Łódzkie 332 312
Podkarpackie 385 275
Podlaskie 309 250
Lubelskie 343 219
Wielkopolskie 551 351
Mazowieckie 534 331
Świętokrzyskie 238 160
Graniczne Inspektoraty 117 90
Główny Inspektorat Weterynarii 112 6
5646 3920

dane RRW3 Dział 2 kolumna 2 wiersz 1 - dane za 2017 r. bez Granicznych Inspektoratów Weterynarii

Dziękujemy za uwagę!

Wszystkie pisma, na których oparto niniejsze opracowanie, można znaleźć pod tym adresem.